AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisli büfe, kantin, çay ocağı, market ve kafetarya yeri kiraya verilecektir

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıl (24 ay) süre ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hasanefendi Mh.Hastane Cd.No:2 AYDIN Adresinde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ek Bina Eğitim Salonu odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kantin Kiralama İşi

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıl (24 ay) süre ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL
MİKTARI
TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Büfe ,kantin ,çay ocağı,merket, ve kafetarya Yeri(2 yıllık) 395 m2 68.062,45 TL 20.418,74 TL 21/10/2019 10:00

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Hasanefendi Mh.Hastane Cd.No:2 AYDIN Adresinde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ek Bina Eğitim Salonu odasında yapılacaktır.
1- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin.

  1. İkametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini.
  2. Gerçek kişilerden sabıka kaydı.
  3. Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri,varsa vergi levhası fotokopileri.
  4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (İhale saatinden önce Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Aydın şubesi TR 740001200953300006000022 IBAN No'lu hesaba yatırmaları şarttır.).
  5. Dosyanın satın alındığına dair makbuz.
  6. Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname vermeleri,
  7. Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
  8. İhaleye kayılacak olan Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin en az 3(üç)yıl süreli;Kantin,Kafeterya veya Pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf veya Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya en az 3(üç) yıl Turizm Belgeli Bir tesisi işlettiklerine dair Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alacakları belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri,ihaleye katılacak olan Derneklerin ise en az 3(üç) yıl benzer bir işletmede faaliyette bulunmuş olması ve İktisadi İşletme kurulabileceğine veya ticari faaliyette bulunabileceğine dair tüzüğünde hüküm bulunması ve bu tüzüğün Dernekler Müdürlüğünce tasdikli sureti ile birlikte ihaleye katılacak olan yetkilinin yetkilendirildiğine dair karar defteri sayfasının dernekler Müdürlüğü yada noterce tasdiklisuretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Genel ve Özel Bütçeli İdarelere ait ve tabi olan özel kanunlarla kurulmuş Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan yukarıdaki şartlar aranmaz.)

2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hasanefendi Mh.Hastane Cd.No:2 AYDIN MERKEZ Adresinde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılacak olanların 100,00 TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.
4- İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR