AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Avcılar Belediyesi spor kompleksi ve büfeyi kiraya verecek

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
661 Ada üzerinde ekli plan paftasında işaretli Abdi İpekçi Cad. ile Açelya Sok. kesişiminde bulunan park alanı içerisinde Büfe (Büfe ihaleyi alan tarafından yapılacaktır), Kanuni Sultan Süleyman Cad. ekli plan paftasında işaretli Gençlik Park içerisinde bulunan alanda mevcut Spor Kompleksi ile (Halı saha Tenis Kortu + Basketbol ve Voleybol sahası +WC ) mevcut bulunan Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 Avcılar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İLANI

İHALENİN KONUSU:

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz tasarrufunda bulunan yerin 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir

2- KİRAYA SUNULAN YERLER

İşin Adı Kira ihalesi
İlçe Avcılar
Encümen karar/no 05.03.2019-05.03.2019 Tarih ve 191-188 Karar No
Mahalle Adres NEVİİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (Aylık) %3 GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN/SAATİ
Tahtakale 661 Ada üzerinde ekli plan paftasında işaretli Abdi İpekçi Cad. ile Açelya Sok. kesişiminde bulunan park alanı içerisinde Büfe (Büfe ihaleyi alan tarafından yapılacaktır) Büfe 20 m2 2.000,00 TL+KDV 720,00 TL 1.000,00 TL 26.03.2019 10.00
Tahtakale Kanuni Sultan Süleyman Cad. ekli plan paftasında işaretli Gençlik Park içerisinde bulunan alanda mevcut Spor Kompleksi ile (Halı saha Tenis Kortu + Basketbol ve Voleybol sahası +WC ) mevcut bulunan Kafeterya Spor Kompleksi ve kafeterya 5.911 m2 7.256,78 TL+KDV 2.612,45 TL 2.000,00 TL 26.03.2019 10.15
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete ilanı- Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale Komisyonu
Adresi ve iletişim
Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 Avcılar/İSTANBUL
Şartname ve ekleri Emlak ve istimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,
6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
11. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6- İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.30’a kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatını yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir. İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

9- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR