KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atatürk Çay Bahçesindeki restoran kiraya verilecek

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038582
Şehir : Kars / Merkez
Toplam m² : 1939
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı), Restaurant 1939.96 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No:19
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) Restaurant Kiralanacak

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet taşınmaz Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) içerisinde bulunan “Restaurant 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No Mahalle
Ada-Parsel
Yüzölçümü İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 SUKAPI Restaurant
1939.96 m2
Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) 30.000.00 TL 32.400.00TL

1-İhale Şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
2 - İhale 26.08.2019 Pazartesi günü saat 10.10’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No:19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a)Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
b)Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halindeşekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Su, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
c)Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesini getireceklerdir.
d)İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2019 yılına ait olmalıdır.
4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 26.08.2019 günü saat 10:10’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- İhaleye 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.
7- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR