ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atakum Belediyesi'ne ait taşınmazlar 5 yıllığına kiraya verilecektir

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verme ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- İLAN -


1- Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 3 (üç) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

MAHALLE

ADA

PARSEL

KİRALANAN YER

MUHAMMEN BEDEL (TL/AY)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE SAATİ

KİRA SÜRESİ

ATAKUM

143

2

ATAKUM DÜĞÜN SALONLARI

9,750.00

17,550.00

11:00

5 YIL

BALAÇ

12276

1

OSMANLI HAMAMLARI

10,700.00

19,260.00

11:15

5 YIL

ATAKUM

8339

2

YALI KAFE

13,650.00

24,570.00

11:30

5 YIL

2- İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.

3- İhale 23/08/2019 Cuma günü saat 11:00’dan itibaren Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak olup, teklifler 23/08/2019 Cuma günü saat 11:00’e kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )

B)Tebligat için adres göstermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D)İmza sirkülerini vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

H) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5- İhale Şartnamesi, Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir.

6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR