ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atakum Belediyesi'ne ait ait iş yerleri kiraya verilecektir

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942810
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERDE DENGE 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.02.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- iLAN -

1- Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 6 (altı) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

MAHALLE

ADA

PARSEL

KİRALANAN YER

AYLIK KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE SAATİ

KİRA SÜRESİ

TAFLAN

165

3

3 nolu iş yeri

200

216

13:30

3 YIL

TAFLAN

242

1

16 nolu iş yeri

400

432

13:45

3 YIL

ATAKUM

6394

2

Büfe

500

540

14:00

3 YIL

ATAKUM

199

T.H.

Büfe

450

486

14:15

3 YIL

ALANLI

310

T.H.

Spor Tesisi

500

540

14:30

3 YIL

BALAÇ

252

T.H.

Kafeterya ve 2 adet İdare Binası

750

810

14:45

3 YIL

2- İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.
3- İhale 19/02//2019 Salı günü saat 13:30’dan itibaren Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak olup, teklifler 19/02/2019 Salı günü saat 12:00’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )
B)Tebligat için adres göstermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C)Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D)İmza sirkülerini vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
H) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5- İhale Şartnamesi, Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir.
6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR