OF DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Ataköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ait kantin kiraya verilecektir

OF DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993906
Şehir : Trabzon
: 40
Yayınlandığı Gazeteler

OF HAVADİS 14.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 m2 kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Of Devlet Hastanesi Yönetici Başhekimlik Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Of Devlet Hastanesi Başhekimliği
KANTİN İHALESİ İLANI

 1. Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin, Ataköy Mahallesi Laleli Caddesi mevkiinde ve hastanesinin bahçesinde bulunan 40 m2 kantin işletme hakkı, sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıllık süre için kiraya verilecektir. Yıllık tahmini kira bedeli 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası) üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Of Devlet Hastanesi Yönetici Başhekimliğince ihale edilecektir.

 2. Geçici Teminat bedeli 1.200,00 TL (Binikiyüz Türk Lirası)’ dir.

 3. Teminat mektubu dışındaki teminatların hastane veznesine, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimine veya Of Devlet Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Trabzon Merkez Şubesine ait TR94 0001 2009 7710 0006 0000 24 iban nolu hesaba yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

 4. Kantin işletme Hakkı Kiralama ihalesi 27.05.2019 tarihi Pazartesi günü saat: 11:00’da Of Devlet Hastanesi Yönetici Başhekimlik Makamında yapılacaktır.

 5. İhaleye katılacak olanlar istenilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.

 6. İhaleye katılacak olanlar, teklif dosyalarını ihale saatine kadar alındı belgesi karşılığında ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

 7. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

 8. İhaleye katılacak olanlar,

 1. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (Noter tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı Nüfus cüzdanı örneği aslı veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi örneği aslı). Tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını belirtir belge.

 2. Son Adrese Dayalı Veri Tabanı Sisteminden alınmış Onaylı İkametgâh ilmühaberi.

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (Banka Teyit Yazısı ile).

 4. İmza Sirkülerinin Aslı veya Noter onaylı sureti.

 5. Vekâleten iştirak edeceklerden, vekâlet edenlerin ihaleye katılmaya yetkili olduklarına dair vekâletnamenin aslı veya Noter onaylı sureti.

 6. Tüzel kişilik adına iştirak edecek veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesini ihale saatine kadar ihale teklif dosyası içerisinde hastanede ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

 7. Tebligat için Türkiye’deki adres belgesi.

 1. İstekliler ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla tekliflerini posta yolu ile gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden ve oluşabilecek diğer aksaklıklardan idaremiz sorumlu değildir.

 2. Şartname ve eklerinin tasdikli örnekleri 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında isteyenlere verilir veya hastane idaresinde bedelsiz olarak görülebilir.

 3. İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç bedelleri ve varsa KDV firma veya müteahhide (kişiye) aittir.

 4. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR