SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Arsa Vasıflı Taşınmaz ve Üzerinde Bulanan Muhtelif nitelikli Taşınmazlarla Birlikte Kiralaya Verilmesi İşi

SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00599797
Şehir : Karabük
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin istasyonu ve “ofis”  kullanımlı  tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana sahip arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki bina ve müştemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu yeri olarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Safranbolu Barış mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


-İhaleye konu yer: İlçemiz, Barış mahallesi, tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin istasyonu ve “ofis” kullanımlı tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana sahip arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki bina ve müştemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu yeri olarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
-Kiralama süresi: 10 yıldır.
-İşin muhammen bedeli: Aylık %18 KDV HARİÇ 25.000,00 -TL olup, İhalede artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. geçici teminatı 10 yıllık kira toplamı üzerinden % 3 olarak 90.000,00 -TL dir.
-Şartname bedeli: 500,00 -TL.dir.
-İhale Tarihi: 31/05/2017 Çarşamba günü saat 15:00’ da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.
-Teklifin verileceği yer, tarih ve saat: İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37‘nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri anılan kanunun 38’nci maddesi gereği komisyon başkanlığına iletilmek üzere, 31/05/2017 Çarşamba günü saat 15:00 ‘a kadar Yeni Mh.Sadri ARTUNÇ Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/KARABÜK adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3 ) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.
A) GERÇEK KİŞİLER
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
4) Tebligat için adres beyanı
5) Noter tasdikli İmza beyannamesi
6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
7) Şartname alındı makbuzu
8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.
B) TÜZEL KİŞİLER
1) Tebligat için adres beyanı
2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
7) Şartname alındı makbuzu
8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR