SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antrenman sahaları ve tesisleri kiraya verilecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00937321
Şehir : Samsun / Canik
Semt-Mahalle : YENİMAHALLE MAH. / CANİK
Tipi : Komple Tesis
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 21.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, Doğupark Dolgu Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda Sıra Nosu, İlçesi, Mahallesi, Adresi, Muhammen Aylık Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan, İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesindeki Doğupark 1. Dolgu Sahasında bulunan antrenman sahaları ve tesisleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.
NO.

İLÇE

MAHALLE

ADRES

MUHAMMEN AYLIK
KİRA BEDELİ
( KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

NİTELİĞİ

1

Canik

Yeni Mahalle

İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, Doğupark Dolgu Alanı

2.000,00 TL.

7.200,00 TL.

Antrenman Sahaları ve Tesisleri

-İhalede Artırım (yarışma) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3-Bahse konu İhale 28.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. İstekli gerçek kişi ise:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

 4. Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi İle vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

 6. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 9. Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 10. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösterdiğine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler

 11. Dernek veya kulübün, en az 50 lisanslı sporcusu olduğunu gösteren, kulüp veya ilgili kurumlarca tasdiklenmiş belgeler.

B. İstekli Tüzel Kişi (Şirket) İse;

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

 4. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

 5. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 7. Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 8. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösterdiğine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler,

 9. Dernek veya kulübün, en az 50 lisanslı sporcusu olduğunu gösteren, kulüp veya ilgili kurumlarca tasdiklenmiş belgeler.

C. Ortak Girişimci İse;
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR