BATI ANTALYA TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

Antalya/Konyaaltı'nda su parkurları kiraya verilecektir

BATI ANTALYA TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konyaaltı Plajında bulunan her biri 6 m² yüzölçümlü 4 adet su sporu parkuru alanı
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/KONYAALTI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Liman Mahallesi 42. Sokak No: 2 Konyaaltı/ANTALYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATI ANTALYA TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ (BATAB)’DEN:

Tasarrufu Turizm Birliğimize ait İlçemiz Konyaaltı Plajında bulunan her biri 6 m2 yüzölçümlü 4 adet su sporu parkuru alanın 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğine uygun olarak işletilmesi amacıyla, sözleşme tarihi itibariyle 14/09/2021 tarihine kadar, aşağıdaki çizelgede belirtildiği tarih ve saatlerde kira bedeli karşılığında ayrı ayrı kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

S.NO İŞİN ADI ALANI TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALESİ YAPILACAK İŞİN NEVİ İHALE TARİHİ SAATİ İHALE TÜRÜ
01 4 Nolu Su Sporları parkur ihalesi 6 m² 90.000,00.-TL+KDV 2.700,00.-TL Su sporu parkuru işletilmesi 04/03/2019 14.00 2886 D.İ.K 45. Md.
Açık teklif usulü
02 3 Nolu Su Sporları parkur ihalesi 6 m² 130.000,00.-TL+KDV 3.900,00.-TL Su sporu parkuru işletilmesi 04/03/2019 14.30 2886 D.İ.K 45. Md.
Açık teklif usulü
03 2 Nolu Su Sporları parkur ihalesi 6 m² 43.000,00.-TL+KDV 1.290,00.-TL Su sporu parkuru işletilmesi 04/03/2019 15.00 2886 D.İ.K 45. Md.
Açık teklif usulü
04 1 Nolu Su Sporları parkur ihalesi 6 m² 43.000,00.-TL+KDV 1.290,00.-TL Su sporu parkuru işletilmesi 04/03/2019 15.30 2886 D.İ.K 45. Md.
Açık teklif usulü


İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:
1. Yasal ikametgâhı olması.
2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
3. Geçici Teminat Tutarı ve 1.000,00.-TL’lik dosya bedeli Birliğin T.C. Halk Bankası Konyaaltı Şubesindeki TR38 0001 2001 2700 0016 1000 12 nolu hesabına yatırılacaktır. Banka dekontları ihale dosyasına eklenecektir.
3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Belge 2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.).
3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
3.3.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar.
4. İmza sirküleri verilecektir.
4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, (Belge 2019 yılı içinde alınmış olacaktır.).
4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
4.3. Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin Her Birinin (4.1) ve (4.2) Fıkralarındaki Esaslara Göre Temin Edecekleri Belge.
5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az %25’ini sağlayacaktır.
7. Yer görme belgesi, Birlik mahalli idare üyesi Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
8. Şartnamenin 7 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır. İstekliler Kanunda belirtilen usule uygun olarak hazırlanmış tekliflerini, geçici teminat mektuplarını, istenen diğer belgeleri ihale tarih olan 04/03/2019 günü saat 12.00’ye kadar Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)’a teslim edeceklerdir. Ancak istekliler ilanda belirtilen teslim saatine Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)’a ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 50. madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak postayla da gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB)’a ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) adresi: Liman Mahallesi 42. Sokak No: 2 Konyaaltı/ANTALYA’dır. Elden teslim edilecek dosyalar; Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli ve BATAB’da görevli M. MEYVECİOĞLU ile F. ÇALIŞKAN isimli görevlilere en geç 04/03/2019 günü saat 12.00’ye kadar teslim edilecektir.
Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR