ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi büfe ve çay ocağı içeren kantin alanını kiraya veriyor

ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980515
Şehir : Antalya / Merkez
: 150
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA GÜNDEM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi kantin yeri kiraya verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa/ANTALYA) adresinde A Blok Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

1- Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı Kantin (Hastane Büfe, Çay Ocağı/Kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 2 ( iki ) yıl süre ile kiralanacaktır.

2- İhale, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa/ANTALYA) adresinde A Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Şartname bedeli 200,00.-TL (İki Yüz Türk Lirası) olup, ihale dokümanı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR69 0001 2009 5700 0004 0000 78 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

4- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5- İhale tarihi: 25.04.2019 Perşembe günü Saat: 10:00

6- İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 25.04.2019 tarih saat 10:00’ a kadar Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Evrak Kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir.

7- İhaleye katılabilmek için Gerçek Kişilerin;

a. Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b. Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,

c. T.C. Kimlik numaraları ile başvurmaları,

d. Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir

Tüzel Kişilerin;

a. Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

c. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

d. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak Girişimlerin;

a. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri,.

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı sunmaları zorunludur

8- Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler: Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

9- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

10- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11- Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

12- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez

İhale Konusu Taşınmaz

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın: (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi)
Taşınmaz No Atatürk Devlet Hastanesi Cinsi Kargır Hastane
Fiili Durumu Hazinenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m²) 150 metrekaresi
İli Antalya Hazine Hissesi Tam
İlçesi Muratpaşa Tapu Tarihi --
Mahallesi / Köyü Üçgen Mah. Pafta / Cilt No …./257
Caddesi / Sokağı Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Ada / Sahife No 6272/25540
Yöresi -- Parsel / Sıra No 3/…..

İHALE BİLGİLERİ
Kiralanan yer ve Amacı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi - Hastane Büfe, Çay Ocağı/Kantin Alanı
Kiralanan yüzölçümü/süresi Atatürk Devlet Hastanesi
Prefabrik – Üroloji Bahçesi 60 metrekare Açık Alan, 40 metrekare Kapalı Alan,
C Blok – Acil Bahçesi 30 metrekare Açık Alan, 20 metrekare Kapalı Alan, Toplam 150 metrekare alan (2) iki Yıl
Tahmini kira bedeli 747.354,00-TL. 1(Bir) yıllık
Geçici teminat Tutarı 186.838.50 -TL.(1 Yıllık rayiç bedelin %25’i)
Geçici Teminatın yatırılabileceği yer/ Teminat Mektubuna ilişkin açıklama: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR69 0001 2009 5700 0004 0000 78 IBAN no’lu hesabına yatırılması. Teminat mektubu alınması halinde bu tutarlarda ve süresiz olmalıdır.
İhale Şekli 2886 Devlet İhale Kanunu 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhalenin yapılacağı Yer Antalya Atatürk Devlet Hastanesi A Blok Toplantı Salonu
Teklif Zarfının teslim edileceği yer Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Evrak Kayıt Servisi
Doküman Bedeli 200,00-TL. (İki Yüz Türk Lirası)
İhale tarih/saati 25.04.2019 Perşembe günü Saat: 10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR