ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde kafe-büfe yerleri kiralanacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00923058
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 04.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
24 SAAT 02.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi (720 ada ve 1 parsel) H,I, J ve M Bloklar arasındaki tüp geçit altında bulunan 6,25, m² kapalı, 20 m² açık alandan oluşan Kafe-Büfe Yeri ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Gölbaşı/Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ SORUMLULUĞU KAFE-BÜFE YERİ KİRALAMA İHALESİ

Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi (720 ada ve 1 parsel) H,I, J ve M Bloklar arasındaki tüp geçit altında bulunan 6,25, m² kapalı, 20 m² açık alandan oluşan Kafe-Büfe Yeri ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 29.01.2019 tarihinde saat 11:00’de Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Taşınmaz sözleşme tarihinden itibaren (3) üç yıl süre ile kiraya verilecek olup, yıllık muammen bedeli KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 16.000,00 TL (onaltıbintürklirası), geçici teminatı ise 480,00 TL (dörtyüzseksentürklirası)’dir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi TR 8400 0100 2533 0703 8492 5101 iban numaralı hesabına 100 (yüz) Türk Lirası yatırıldığını gösteren dekont karşılığında Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi, Yerleşke İdare Amirliği (Bilgisayar Mühendisliği Binası) Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir. Geçici teminat bedeli de aynı hesaba yatırılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 28/01/2019 tarihi saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Yerleşke İdare Amirliğine başvurmaları gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER
A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
-Teklif Mektubu,
-İkametgâh belgesi (Türkiye’de tebligat için gösterilecek adres),
-Nüfus Cüzdan Sureti,
-Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/dekontu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.)
-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.
-Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında yüz kızartıcı suçlardan (Uyuşturucu kullanmak yâda satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yâda kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir.
Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığından, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
-İlgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odasından oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir yıl içinde alınmış belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,
-İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
-Kafe-Büfe Yeri kiralama ihalesi katılımcıları, Ankara Ticaret Odasından Alınan Kantincilik Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN;
-Teklif Mektubu
-Tebligat için adres beyanı,
-Tüzel kişilerin vergi numaraları bildirmeleri,
- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin; Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.)
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
- İhaleye katılacak firmaların müdürlerinin yada firma adına imza yetkisi bulunan kişilerin en az birisinin, Ankara Ticaret Odasından Alınan Kantincilik Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.
C) İstekliler, ortak girişim ile ihaleye katılamazlar.
D)Yeterlik Kriteri Olarak Aranacak Belgeler,
- Gerçek veya tüzel kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
- Gerçek veya tüzel kişiliğin vergi dairesince borcu olmadığına dair belge ibrazı zorunludur. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
- Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin tümü için).
- Gerçek veya tüzel kişilerce Üniversite yerleşkelerinde ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 5 (beş) yıl içerisinde en az 3 (üç) yıl işletmecilik yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belge ile tevsik etmek.

  • Gerçek veya tüzel kişilerce Türkiye genelinde Yükseköğretim kurumları yerleşkelerinde halen kendisi tarafından işletilmekte olan en az 2 (iki) adet işletmesi bulunduğunu gösterir belgesinin olması

E)Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir.
İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adresi, T.C.- Vergi No’su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Ankara Üniversitesi Yerleşke İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.
Yukarıdaki koşulların hiçbirinde isteklinin taahhütname vermesi kabul edilmeyecek ve açıklanan bütün belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya resmi kurumlar tarafından aslıgibidir onayı ile onaylı raporların sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi için yeterlilik şartlarından biri olarak kabul edilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR