ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Hamidiye tabyalarında bulunan kafeterya kiraya verilecektir

ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlı, Anadolu Hamidiye Tabyaları (Çanakkale) İçerisinde Bulunan Kafeteryaların Kiralanması İşi İhalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale günü 09:30-10:55 arası
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevkii No:1 Eceabat/Çanakkale
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYALARINDA BULUNAN KAFETERYALARIN KİRALANMASI İHALESİ İLAN METNİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlı, Anadolu Hamidiye Tabyaları (Çanakkale) İçerisinde Bulunan Kafeteryaların Kiralanması İşi İhalesi yapılacaktır.

İhale 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 11:00’de, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevkii No:1 Eceabat/Çanakkale adresinde gerçekleştirilecektir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
Muhammen bedel, aylık 40.000,00 (KırkBinTürkLirası) TL + KDV’dir.
Geçici teminat tutarı, 129.600,00 TL (YüzYirmiDokuzBinAltıYüzTürkLirası) TL’dir. Söz konusu bedelin nakit olarak yatırılması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün (DÖSİMM) T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 300001001745034831705532 IBAN numarasına açıklamalı olarak yatırılması gerekmektedir.
İşin süresi, sözleşme imzalanmasını müteakip 9 (dokuz) yıldır.
İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 09:30 – 10:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.
İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan (Çamburnu İdari Binasından) temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr, www.kulturturizm.gov.tr ve http://catab.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 500,00 TL’dir (Beşyüz Türk Lirası). Söz konusu bedel, DÖSİMM’in, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 410001001745034831705528 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
İsteklinin İhaleye katılmak için sunacağı zorunlu belgeler İhale dokümanının yer aldığı www.dosim.gov.tr, www.kulturturizm.gov.tr ve http://catab.kulturturizm.gov.tr web sitelerinde görülebilir. Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevkii No:1 Eceabat/Çanakkale
Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyalarında Bulunan Kafeteryaların Kiralanması İhalesi Zorunlu Belgeler Zarfı
ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri imzalanacak ve istekli tarafından kaşelenecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr, ve http://catab.kulturturizm.gov.tr
e-posta: tarihialanbaskanligi@kultur.gov.tr

Telefon: (0286) 814 11 28 – Dahili 1077, Faks: (0286) 814 17 30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR