ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Altındağ'da 195 m² hastane kantini ihale ile kiraya verilecektir

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997492
Şehir : Ankara / Altındağ
: 195
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Mevki Ek Bina bahçesinde bulunan 195,30 m2(164,50 m2 kapalı, 30,80 m2 açık) Kantin alanının 9 Aylığına Kiraya Verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Ziraat Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA Satınalma Servisi İhale Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Mevki Ek Bina bahçesinde bulunan 195,30 m2(164,50 m2 kapalı, 30,80 m2 açık) Kantin alanının 9 Aylığına Kiraya Verilmesi işi
1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Mevki ek binasında bulunan 195,30 m2’lik alan kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Satınalma Biriminden (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA) 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3-İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale,28/05/2019 tarihinde Saat 14:00.’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Kurumumuz Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Ziraat Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA Satınalma servisi İhale odasında istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel: 307.333,85 TL. (üçyüzyedibinüçyüzotuzüçtürklirasıseksenbeşkuruş)’ dır
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 92.200,16TL.(doksanikibinikiyüztürklirasıonaltıkuruş) TL ’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Halk Bankası Opera Şubesi TR05 0001 2009 4130 0005 0001 45 No lu Iban hesabına veya veznesine yatırılacaktır.
6-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a-Gerçek kişi ise kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi, tüzel kişi ise tebligat adres beyanı, (Bu belge tüzel kişilerde firma yetkilisi tarafından düzenlenecek ve imzalı olarak ibraz edilecektir.)
b-Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya oda faaliyet belgesi.
c-İlk ilan tarihi itibari ile vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir.)
d-İstekliler daha önce veya hali hazırda en az 500 yatak kapasiteli ve en az 2 (iki) yıl boyunca bir sağlık tesisi kantini işlettiğine dair sağlık tesisi idarelerinden alınacak belgeyi ihale dosyasına sunmak zorundadır. Bu belgeyi ibraz etmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
g-Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası gösteren belgelerin en az birini teklifi ile birlikte sunacaktır. İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir. İstekliler İlanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta İle yapılan başvurularda oluşan gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu konuda idare sorumlu olmayacaktır.
h-Bu şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30 oranında geçici teminat alınacaktır.
ı-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)
satınalma birimine teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Satınalma birimine ulaşması şarttır.
8-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İhale Yetkilisi
Prof. Dr. S. Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim

…../05/2019 Ali ARSLAN V.H.K.İ.
…../05/2019 Oğuzhan KAYIHAN Mdr. Yrd.
…../05/2019 Uzm. İsa KAYHAN Has. Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR