İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Alibeyköy Cep Otogarı'nda bulunan kantin kiralıktır

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/558
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminali Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yeni baraj Yolu No:7 (2.Pafta 54 Ada 88 Parsel) Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan 1 adet sol iç batı bölgesi kantin (İç Mekân (52 m² + 13.8 m²) =Toplam 65.8 m²) ile 1 adet sağ iç doğu bölgesi kantin (İç Mekân (74 m² + 15.4 m²) = Toplam 89.4 m²) (İhale dokümanında kroki sunulacaktır) olmak üzere 2 adet kantin - büfe mahallinin 3 (Üç) Yıl süre ile kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

ALİBEYKÖY CEP OTOGARI KANTİN BÜFE MAHALLİNİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale kayıt numarası: 2019/558

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Oto Terminalinin işletme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 1126 sayılı meclis kararı ile İSPARK A.Ş.ye verilmiştir.
İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminali Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yeni baraj Yolu No:7 (2.Pafta 54 Ada 88 Parsel) Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan 1 adet sol iç batı bölgesi kantin (İç Mekân (52 m² + 13.8 m²) =Toplam 65.8 m²) ile 1 adet sağ iç doğu bölgesi kantin (İç Mekân (74 m² + 15.4 m²) = Toplam 89.4 m²) (İhale dokümanında kroki sunulacaktır) olmak üzere 2 adet kantin - büfe mahallinin 3 (Üç) Yıl süre ile aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul adresindeki ihale salonunda, 22/10/2019 Salı günü saat 10:00'da, Alibeyköy Cep Otogarı Kantin Büfe Mahallinin Kiralanması İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık teklif ihale usulüne göre kiraya verilecektir.

Sıra No Yeri ve Mevkii Büfe Birim Kira Süresi 3 Yıllık Muhammen
Kira Bedeli (Kdv Hariç)
Geçici Teminat
Bedeli
1 Sol İç (Batı Bölgesi) 65.8 m² 1 Adet 36 ay 429.944,40 TL 12.898,34 TL
2 Sağ İç (Doğu Bölgesi) 89.4 m² 1 Adet 36 ay 571.206,24 TL 17.136,19 TL


Madde 1-İhale dokümanı; Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye İdare adına Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Şefliğinden görülebilir.
Madde 2-İhale Şartnamesi İSPARK A.Ş Mali işler müdürlüğünce 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.


Madde 3- İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

  1. Gerçek kişi ise 3 ay içerisinde alınmış Kanuni ikametgâh belgesi, tüzel kişi ise tebligat adresi,
  2. Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise Vergi Levhası,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde veya Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin imza beyannamesi
2) a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
D) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı ya da Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğü’ne (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:459 4.1 maddesi gereğince 7.000,00 (Yedibin) TL’yi aşan teminat bedelleri aracı finans kurumları kanalıyla idarenin T.Vakıflar Bankası T.A.O. – Validesultan Şubesi ( IBAN = TR77 0001 5001 5800 7306 8610 19 ) IBAN numarasına) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
E) İhaleye Katılım için Sağlanacak Yetki Belgeleri:
1-İstekliler sermayelerinin en az 35.000.000,00TL (Otuz beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesini veya Kayıtlı olduğu odadan alınan Faaliyet belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir.
2- İstekliler yıllık cirosunun 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesini teklifleri ile sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir.
3- İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan veya devam eden işlerle ilgili faaliyet alanlarında tahmin edilen bedelin %50’ inden az olmamak üzere, başlama ve bitiş tarihleri ile bedeli belirtilen Referans mektubunu veya Sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın Referans mektubunun her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş Referans Mektubu, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak bir veya birden fazla sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar da teklif ekinde sunulacaktır.
4- İstekliler kendi adına düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
a-) İstekliler bu şartnamenin ayrılmaz eki olan İhale Şartnamesinin 23. Maddesi (d) bendi kısmında belirtilen hizmetleri ve işi yapabilmesi için gerekli olan standartlara sahip olduklarını gösteren; “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi” ile “Kalite Yönetim Sistemi belgesi” ve Faaliyet alanı Yemek Üretimi, Hizmeti, Sunumu olan İşletme Kayıt belgesi” ve OHSAS iş sağlığı ve güvenliğinin “Yemek Üretimi, Hizmeti, Sunumu ve Satışı” dair belgeleri teklif ekinde sunacaktır.
F) İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.G) Diğer Şartlar:

  • Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihale tarihinden 1 gün önce, 22/10/2019 Salı günü saat 10:00’a kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No.4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Personeli Selçuk BAKACAK’a teslim edilecektir.

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)

  • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR