ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aliağa Belediyesine ait işyerleri ve konut ihale ile kiraya verilecektir

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet dükkan, 1 adet kahvehane, 1 adet konut ve 2 adet tarımsal amaçlı taşınmaz 3 yıl süre ile kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Aliağa/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 26.09.2019 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Sıra
No
Adres
Parsel
No:
Kullanım amacı Yıllık Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat
Bedeli
İhale Saati:
1 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/1 Aliağa/İZMİR 2157 Dükkan 17.640,00TL. 1.587,60TL. 14:00
2 Yenişakran Mah. Şair Namık Kmal Cad. No:164/B Aliağa/İZMİR 2157 Dükkan 12.840,00TL. 1.156,60TL. 14:20
3 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/C Aliağa/İZMİR 2157 Dükkan 4.440,00 TL. 399,60 TL. 14:40
4 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/D Aliağa/İZMİR 2157 Dükkan 9.000,00 TL. 810,00 TL. 15:00
5 Çaltılıdere Mah. 999 parsel Aliağa/İZMİR 999 Tarımsal Amaçlı 5.909,49 TL. 531,85 TL. 15:20
6 Hacıömerli Mah. Hacıömerli Atatürk Cad. No:1 Aliağa/İZMİR --- Kahvehane 14.400,00TL. 1.296,00 TL 15:40
7 Bozköy Mah. Bayrak Sok. No:11/1 Aliağa/İZMİR 843 Konut 4.380,00 TL. 394,20 TL. 16:00
8 Çaltılıdere Mah. 574 parsel Aliağa/İZMİR 574 Tarımsal Amaçlı 34.279,00TL. 3.085,11TL. 16:202-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.
A-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.
B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi.
D- Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,
İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname).
E-Diğer belgeler
a-) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
b-) İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

3- FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

4-Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

5-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

6-İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 26.09.2019 Perşembe günü saat 12:30’a kadar satın alınması zorunludur.

7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17. ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR