İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Akaryakıt ve lpg servis istasyonu işletme hakkı kiraya verilecektir

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941025
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Semt-Mahalle : İÇERENKÖY MAH. / İÇERENKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İçerenköy Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu için işletme hakkı dahil olmak üzere İkmal Hakkını içermektedir. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde yer alan ihale şartnamesinden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDTM Blokları A2 Blok Kat: 17 Ofis No:467 Yeşilköy - Bakırköy - İST
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇERENKÖY AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONU İKMAL HAKKI
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

İçerenköy Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu İkmal Hakkı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdari Şartnamede belirtilen “Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü” ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Sözleşmeler Şefliği adresi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İçerenköy Akaryakıt ve Lpg Servis İstasyonu için işletme hakkı dahil olmak üzere İkmal Hakkını içermektedir.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde yer alan ihale şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:8 Ataşehir / İSTANBUL
c) Süresi : Yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin bitim tarihi başlama tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDTM Blokları A2 Blok Kat: 17 Ofis No:467 Yeşilköy - Bakırköy - İST
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK tarafından verilmiş İstasyonlu Bayilik Lisansı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Satınalma Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Enerji San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler, İkmal Hakkı Bedeli için tekliflerini, TL (Türk Lirası) cinsinden ve KDV hariç olarak vereceklerdir. İhale sonucu uhdesinde kalan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak verilen banka teminat mektubunun süresi, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) takvim gününden az olmamak üzere İsteklilerce belirlenir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Muhammen Aylık İkmal Hakkı Bedeli 250.000 TL (İkiyüzellibin TürkLirası) + KDV olmak üzere toplamda 5 yıl için 15.000.000 TL (Onbeşmilyon TürkLirası) + KDV dir.
İsteklilerin verecekleri toplam teklif tutarı, bu maddede belirtilen toplam muhammen bedelden az olamaz.
İhale konusu iş; ikmal hakkı ile birlikte işletme hakkını da içermektedir. Bu sebeple ihaleye teklif verecek olan istekliler aylık 100.000 TL + KDV tutarındaki işletme hakkı bedelini de İdareye vermekle yükümlü olacaklardır.
13. İhale üzerinde bırakılan İstekliden sözleşme imzalanmadan önce, 2.500.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzbin TürkLirası) tutarında kesin teminat alınır.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar: İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR