ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Adana/Feke ve Kozan İlçeleri'nde işyerleri kiraya verilecektir

ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ADANA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN İŞYERLERİ
S.
NO
İLİ İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL NO İŞYERİ YÜZÖLÇÜMÜ
İŞYERİNİN BULUNDUĞU KAT VE NO.SU FİİLİ DURUMU CİNSİ KİRA
SÜRESİ
TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Adana Kozan Cumhuriyet 60 11 20,00 Zemin kat
90/Z06
İşgalli Dükkan 3 yıl 5.000,00 1.500,00 2.07.2019 10:30
2 Adana Feke İslam 104 2 48,50 Zemin kat iç kısım Z/07 İşgalli Dükkan 3 yıl 6.000,00 1.800,00 2.07.2019 11:00
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen işyerlerinin, Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralaması yapılacaktır.
2- Kiralaması yapılacak taşınmazların ihalesi, Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Kira ihalesine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen;
a) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzunu veya süresiz teminat mektubunu, bu kişilerin adına vekaleten ihaleye girecek kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubunu vermeleri,
c) Kamu tüzel kişilerinin; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek / teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- Süresiz teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/parsel vb. bilgilerin, ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
6- Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların mahallesi/ parsel, işyeri numarası vb. bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazların tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.
7- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek yada tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve korsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.
8- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37'inci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarının aynı Kanunun 46'ıncı maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
9- İlan bilgileri Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının http://www.adanayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde isteklilere taşınmazlar ile ilgili bilgi verilecektir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR