ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTENESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Açık ve kapalı alan market yerleri ihaleyle kiraya verilecektir

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTENESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Market yeri Kapalı Alan 980 m2Açık Alan 45 m2 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik toplantı salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELER BAŞHEKİMLİĞİ
CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1.İhale konusu taşınmazın niteliği yeri ve miktarı: Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Market yeri 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

Niteliği, Yeri ve Kullanım Amacı Miktarı Kira
Süresi
Tahmini Kira Bedeli İlk yıl (KDV Hariç ) Geçici
Teminat (TL)
%3
İhale
Gün ve Saati
Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Market yeri Kapalı Alan 980 m²
Açık Alan 45 m²
5 Yıl 470.000,00 TL 14.100,00 TL 30/09/2019 saat:10:00

2. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı ve görülebileceği: İstekliler şartname ve eklerini, Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mali İşler Biriminde ücretsiz görebilirler. Ancak ihaleye katılacak olan istekliler, ihale dokümanlarını Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Beşevler/Ankara şubesi nezdindeki TR 850001000799070384925162 numaralı hesabına 150,00 TL karşılığında Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mali İşler Biriminden temin edebilirler.
3. İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usul ile yapılacağı: İhale 30/09/2019 Pazartesi günü Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik toplantı salonunda saat:10:00 yapılacaktır. Teklif zarflarının en geç bu saate kadar Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine teslim edilmesi gerekmektedir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) KDV hariç 470.000,00 TL (Dörtyüzyetmişbintürklirası) ve geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’üne karşılık gelen 14.100,00 TL (Ondörtbinyüztürklirası)’dir.
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği komisyon Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

A.GERÇEK KİŞİLERDEN;
Teklif Mektubu (Komisyonda hazır bulunmayanlar ve tekliflerini posta yoluyla gönderen istekliler için),
İkametgâh Belgesi (Türkiye' de tebligat için gösterilecek adres),
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter tasdikli imza beyannamesi,
Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/dekontu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır). Geçici Teminat, nakit olması halinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi nezdindeki TR85 0001 0007 9907 0384 9251 62 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz.
Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
Gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.
Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca market yeri açık ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında yüz kızartıcı suçlardan, uyuşturucu kullanmak ya da satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık vb. dolayı herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığından, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge.
İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi,
B.TÜZEL KİŞİLERDEN;
Teklif Mektubu (Komisyonda hazır bulunmayanlar ve tekliflerini posta yoluyla gönderen istekliler için),
Tebligat için adres beyanı,
Tüzel kişilerin vergi numaraları bildirmeleri,
Tüzel kişiliğin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır). Geçici Teminat, nakit olması halinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi nezdindeki TR850001000799070384925162 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi,
C. İstekliler, ortak girişim ile ihaleye katılamazlar.
D. Yeterlik Kriteri Olarak Aranacak Belgeler;
İhaleye esas teşkil eden yıllık muhammen bedelin 2 katı tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik “Mali Durum Bildirimi”ne yönelik işin adına ve banka teyidi banka genel müdürlüğünden alınmış mali durumu bildirimi belgelerinin aslı,
Gerçek veya tüzel kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
Gerçek veya tüzel kişiliğin vergi dairesince borcu olmadığına dair belge ibrazı zorunludur. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin tümü için),
Üniversite Hastanelerinde ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 (on) yıl içerisinde en az 5 (beş) yıl market işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belge ile tevsik etmek.
Türkiye genelinde en az üç adet şubesi veya bayiliği bulunduğunu gösterir belgesinin olması.
Yer Görme Belgesi
6. Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir.
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR