ZONGULDAK BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

8 adet dükkan kiraya verilecektir

ZONGULDAK BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zonguldak Belediyesi uhdesinde bulunan Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Halindeki 72 m² yüzölçümlü 1-2-3-4-16-17-18-19 numaralı toplam 8 adet dükkanın kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak belediye Encümen Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Zonguldak Merkez Karaelmas Mahallesi Yeni Hal Küme Sokak ta bulunan, tapuda 1589 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Zonguldak Belediyesi uhdesinde bulunan Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Halindeki 72 m² yüzölçümlü 1-2-3-4-16-17-18-19 numaralı toplam 8 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ıncı maddesi uyarınca 37-43 üncü maddelerinde belirtilen kapalı teklif artırma usulü ile kiraya verilmesi işidir.

2- İşin İhalesi 29/05/2018 Salı günü saat 14:00‘de Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3- Aylık muhammen kira bedeli 500,00TL. olmakla; ilk bir yıla ait toplam bedelin %10’u üzerinden hesaplanan geçici teminat 600,00TL.dir. Kati teminat ise ilk bir yıla ait toplam bedelin %6 ‘sıdır.

4- Her bir katılımcı 5957 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereği sadece bir dükkanın kiralama ihalesine katılabilecek olup; İhaleye iştirak edecek olanların 29/05/2018 Salı günü saat 12.00’ ye kadar tekliflerini sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

5- İhaleye ilişkin şartname 250.00 TL bedelle Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecek olup; aynı müdürlükte bedelsiz de görülebilir.

6- İhaleye katılmak için istenen belgeler:
a- Nüfus kağıdı fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
b- Adli sicil sabıkasızlık kaydı,
c- İkametgah senedi,
d- Zonguldak Belediye Başkanlığı’na ( vergi, resim, harç , su, kira, masraf, vs. ) borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge ;
e- Noter tasdikli imza sirküleri,
f- Sigorta prim borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge, ( Bilgisayar çıktısı olanlar kabul edilmeyecektir. )
g- Vergi borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge, ( Bilgisayar çıktısı olanlar kabul edilmeyecektir. )
h- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra tasdik edilmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edene ait noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra tasdik edilmiş imza sirküleri.
ı- Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise tüzel kişilik adına teklifte bulunan kişinin noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
i-5957 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereği üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccar olarak faaliyet gösteriyor olması zorunlu olduğundan, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğine dair Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası kayıtlı olduğunu gösterir ilk ilan tarihinden sonra belge .
j- Katılımcının sebze- meyve üreticisi olması halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge .
k-Geçici teminatın 2886 Sayılı Kanunun 26.ve 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması zorunlu olmakla; 600,00- Tl. tutarındaki geçici teminatın nakit yatırılması halinde Belediye hesabına nakden ödendiğini gösterir makbuz veya bu tutarda süresiz banka teminat mektubu
l- Tebligata esas mail adresi ve tebligatların mail adresine yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan dilekçesi
m- Şartnameyi okuyup, kabul ettiğine ilişkin imzalı beyan dilekçesi

7- DIŞ ZARFTA BULUNACAK BELGELER:
a-Kapalı teklif mektubu( İç zarf )
b-Zonguldak Belediye Başkanlığı adına geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu
c-Şartnamenin 3.maddesinin (D) bendinde istenen belgeler.

8-Başvuru dosyaları idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR