ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

2 adet çay ocağı kiraya verilecektir

ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960603
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113723
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet çay ocağı kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Konyaaltı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah. Güllük Caddesi No:5 Kat:7  Toplantı salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Kiraya Verme

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

İKN:2019/113723
PTT A.Ş. ANTALYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANTALYA POSTA İŞLEME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDE (ARAPSUYU) 1 ADET VE KONYAALTI POSTA DAĞITIM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDE (AKDENİZ SANAYİ SİTESİ) 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 ADET ÇAY OCAĞININ İŞLETİLME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ.

1) PTT A.Ş. Antalya Başmüdürlüğünün mülkiyetinde olan ve Antalya Posta İşleme Merkezi Müdürlüğünde (Arapsuyu) bulunan bir adet Çay Ocağı, 1 (Bir) ocakçı, 1(Bir) garson çalıştırmak üzere Antalya Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü personeli ile aynı binada bulunan Konyaaltı PTT Merkez Müdürlüğü personelinin çay ihtiyacını, Konyaaltı Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü (Akdeniz Sanayi Sitesi) bulunan bir adet Çay Ocağı 1 (Bir) ocakçı, 1 (Bir) garson çalıştırılmak üzere personelin çay ihtiyacını karşılamak için toplam 2 (İki) çay ocağı Kapalı Teklif Almak suretiyle çay ocağının işletme işi kiraya verilecektir.
2) Anılan Çay Ocaklarının kira bedeli; her bir çay ocağı için ihale sonucu belirlenecek
KDV dahil bir bardak çayın fiyatı ....x300=........TL (+ KDV )’ dir.
3) Kiralama süresi 2 (İki) yıldır.
4) İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah. Güllük Caddesi No:5 Kat:7 Toplantı salonu 07102 Antalya, İrtibat telefonları: 0242 244 08 12, Fax: 0242 244 01 94’ dür.
5) Kiralama ile ilgili ihale 19/03/2019 Salı günü saat 10.30’da Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad No;5 Kat;7 toplantı salonunda yapılacaktır.
6) İhale konusu iki adet çay ocağının işletilme hakkının kiraya verilmesine ait İhale Dosyası Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğü 7. Kat sağlık ve Sosyal İşler servisi odasından çalışma saatleri içerisinde (08.30/12.30 – 13.30/17.30) görülebilecek veya 50,00.-TL (Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Veznesine yatırılacak) bedelle temin edilebilecektir.
7) Bina ve eklentilerinde;
a) Antalya Posta İşleme Merkez Müdürlüğünde (Arapsuyu) bulunan Çay Ocağının aylık kirası çalışan personel sayısı 177 olduğundan sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
b) Konyaaltı Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğünde (Akdeniz Sanayi Sitesi) bulunan Çay Ocağının aylık kirası çalışan personel sayısı 143 olduğundan sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
8) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Teklif Mektubu
b) Tebligat için adres beyanı,
c) Kanuni ikametgâh belgesi
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge
e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
f) Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
g) Tüzel kişi olması halinde Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ğ) İdari Şartnamenin 11. maddesinde yazılan miktarda 1.000,00-TL (Binlira) geçici teminatın Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
h) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır.
Belgelerin aslının ibrazı halinde aslı idarece görülmüştür ibaresi ile tasdik edilmiş örneğide verilebilecektir.
Fotokopi olarak verilen belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi bina ve çay ocağına ait olduğu yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.Teklif mektupları mesai saatleri içinde en geç ihale günü saat 10.30’a kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad. No;5 Kat;7 Sağlık ve Sosyal İşler servisine alındı makbuzu karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR