ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ofis ve işyerlerinin satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00733361
Şehir : Mersin / Erdemli
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / ERDEMLİ
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞRI 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞRI 15.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkez Mahallesi 164 ada 108 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Ofis ve İşyerlerinin (17 adet ) birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile satılması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :

Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait Merkez Mahallesi 164 ada 108 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Ofis ve İşyerlerinin (17 adet ) birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile satılması işidir.

Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

MERKEZ MAHALLESİ 164 ADA 108 PARSEL
BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
NİTELİĞİ B.B. ALANI B.B. DEĞERİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ SAATİ
BODRUM+ZEMİN + ASMA KAT 25 OFİS VE İŞYERİ 206 850,000.00 25,500.00 25.01.2018 14:00
BODRUM+ZEMİN + ASMA KAT 26 OFİS VE İŞYERİ 151 650,000.00 19,500.00 25.01.2018 14:30
1. NORMAL KAT 1 OFİS VE İŞYERİ 79 130,000.00 3,900.00 25.01.2018 09:00
1. NORMAL KAT 2 OFİS VE İŞYERİ 71 120,000.00 3,600.00 25.01.2018 09:30
1. NORMAL KAT 3 OFİS VE İŞYERİ 77 125,000.00 3,750.00 25.01.2018 10:00
1. NORMAL KAT 4 OFİS VE İŞYERİ 119 230,000.00 6,900.00 25.01.2018 10:30
2. NORMAL KAT 8 OFİS VE İŞYERİ 110 230,000.00 6,900.00 25.01.2018 11:00
3. NORMAL KAT 9 OFİS VE İŞYERİ 102 195,000.00 5,850.00 26.01.2018 09:00
3. NORMAL KAT 12 OFİS VE İŞYERİ 110 230,000.00 6,900.00 26.01.2018 09:30
4. NORMAL KAT 13 OFİS VE İŞYERİ 102 195,000.00 5,850.00 26.01.2018 10:00
4. NORMAL KAT 16 OFİS VE İŞYERİ 110 230,000.00 6,900.00 26.01.2018 10:30
5. NORMAL KAT 17 OFİS VE İŞYERİ 102 195,000.00 5,850.00 26.01.2018 11:00
5. NORMAL KAT 18 OFİS VE İŞYERİ 67 120,000.00 3,600.00 26.01.2018 11:30
5. NORMAL KAT 19 OFİS VE İŞYERİ 67 125,000.00 3,750.00 26.01.2018 14:00
5. NORMAL KAT 20 OFİS VE İŞYERİ 110 230,000.00 6,900.00 26.01.2018 14:30
6.NORMAL KAT 21 OFİS VE İŞYERİ 102 195,000.00 5,850.00 26.01.2018 15:00
6.NORMAL KAT 24 OFİS VE İŞYERİ 110 230,000.00 6,900.00 26.01.2018 15:30


Geçici teminat satış muhammen bedelinin %3’ü dür.
Teminatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü (pey sürme) uygulanmak suretiyle
25-26 Ocak 2018 tarihinde Perşembe-Cuma günü, madde 2’de yer alan tablodaki saatlerde yapılacaktır.

Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.

Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
4.1. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge,
4.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanmış Teklif mektubu,
4.3. Kamu Kurumlarının İhaleye katılabilmesi için idarece kurumun adına düzenlenmiş yetki belgesi,
4.4. Kurumsal firmalar için;

a- Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıtlı Belge,
b- Ticaret sicil gazetesi,
c-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.5.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, kamu kurumları için ihaleye katılması için kurumun yetkili ita amiri tarafından ihaleye katılabilme ve ihalede teklif sunabilmesini sağlayan yetkilendirme belgesi,
4.6.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
4.6.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

4.7. Bu şartnamede belirtilen geçici teminat miktarları, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
4.8. İdarece belirlenen 150,00.- (yüz elli) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge,
4.9.Yer gördüm belgesinin istekli tarafından ve Belediye yetkilisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olması,

Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :

İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 150,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir.
İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin dosyalarını en geç 25-26 Ocak 2018 tarihi ihale saatine kadar Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri zorunludur.
İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR