KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOCAELİ B.B.BŞK. Taşınmaz satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00736890
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 18.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

BLOK OLARAK SATILACAK İŞYERLERİ:

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Payı

Kat

İşyeri
No

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici
Teminat
(TL)

İhale
Tarihi

İhale Saati

1

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

26

29.000,00

13.920,00

31.01.2018

10:30

2

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

27

29.000,00

3

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

29

29.000,00

4

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

30

29.000,00

5

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

31

29.000,00

6

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

32

29.000,00

7

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

33

29.000,00

8

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

34

29.000,00

9

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

35

29.000,00

10

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

37

29.000,00

11

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

39

29.000,00

12

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

40

29.000,00

13

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

42

29.000,00

14

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

43

29.000,00

15

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

45

29.000,00

16

Gölcük

Saraylı

279

1

1/46

1

46

29.000,00

TOPLAM BLOK TAHMİNİ BEDEL

464.000,00SATILACAK ARSA :

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Niteliği

İmar Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih

İhale Saati

1

Kartepe

Sarımeşe

527

1

953,23

Arsa

Konut Alanı

381.292,00

11.438,76

31.01.2018

10:33Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti

 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (KBB Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzu) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.),

 4. İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası F Blok Kat:4’deki Emlak ve İst. Daire Başkanlığı-Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden alınacak makbuz ile zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine Blok Satışı için yapılacak işyerleri için 500,00 TL. , Arsa Satış İhalesi için 150,00 TL. yatırılarak temin edilecektir.),

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti

 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (KBB Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzu) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.),

 4. İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası F Blok Kat:4’deki Emlak ve İst. Daire Başkanlığı-Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden alınacak makbuz ile zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine Blok Satışı için yapılacak işyerleri için 500,00 TL. , Arsa Satış İhalesi için 150,00 TL. yatırılarak temin edilecektir.),

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

 • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR