ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kantin yeri kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787183
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 19.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasının içindeki 720 ada ve 2 parsel) 262 metrekarelik şartnamede belirtilen alan kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26.04.2018 11:00 Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kantini Kiralama İhalesi İlanı

Mulkiyeti Ankara Universitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Virancık Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasının içindeki 720 ada ve 2 parsel) 262 metrekarelik şartnamede belirtilen alan, 2886 sayılı Devlet lhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren (3) üç yıl süre ile kiraya verilecek olup, yıllık muammen bedeli KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 4.180,00 TL (dörtbinyüzseksentürklirası), geçici
teminatı ise 125,40 TL(yüzyirmibeştürklirasıkırkkuruş)'dir.
lhale ile ilgili şartname mesai saatleri igerisinde 1OO (yüz) Türk Lirası karşılığında Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 50 Yıl Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir. lsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 26/04/2018 tarihi saat 11:00'e kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Universitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına başvurmalan gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER
-Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte
geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
-Tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıl içinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı
veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,
-Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti,
-Tüzel kişiliğin son doneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin odendigine ve borcunun
olmadığına dair
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ve çalışanlarla ilgili prim borcu olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak belgeler,
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu/dekontu ya da ihale tarihinden itibaren asgari üç aylık süre
boyunca geçerli olacak teminat mektubu,
-lsteklilerin vekaleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti,
-Türkiye sınırları içindeki tebligat adresi,
-şartname satışına ilişkin olarak alınan dekont/makbuzun aslı veya fotokopisi.
şartnamede sayılan diger ozel şartların saglandığına ilişkin belgeler ile istenilen mali (asgari son üç yıllık döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu ile ek mali tablolar ile mali-müşavir tarafından onaylanmış mali değerlendirme raporu gibi) ve onceki benzer faaliyetlerine (benzer iş olarak kabul edilecek) ilişkin teknik belgelerin verilmesi (risk değerlendirme raporu ile acil eylem durum raporu ve plant gibi) ve koşulların saglanması.
lstekli, ihale ilan tarihinden itibaren vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden altnmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ve yine aynı tarihten sonra SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüklerinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, teklif dosyasında sunması gerekmektedir.
yukandaki koşulların hiçbirinde isteklinin taahhutname vermesi kabul edilmeyecek ve açıklanan bütün belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri ile onaylı raporların sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi için yeterlilik şartlanndan biri olarak kabul edilecektir. ldare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ILAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR