ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768656
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNIŞIĞI 16.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet ticari alanın kantin ve kafeterya olarak 6 (altı) Ay süre ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 ADET KANTİN KİRAYA VERİLECEKTİR
ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


3 ADET KANTİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci Maddesinin (c) bendi ve 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Korg. Hulusi Sayın Cad. No: 6/A-MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası: 424 2470510 - 424 2414451

2-İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet ticari alanın kantin ve kafeterya olarak 6 (altı) Ay süre ile kiraya verilmesi işi.
b) Teslim yerleri ve tarihleri: SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 26.03.2017 günü, saat 10:00

c) İhale dokümanı satış bedeli : 50,00 (ELLİ) TL
d) İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Ziraat Bankası Elazığ Şubesi TR20 0001 0001 8662 6597 3350 01 İBAN numarasına yatırılacak doküman bedeli karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden satın alınabilir.
e) İhale komisyonunun toplantı yeri: Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a) Gerçek kişilerin; TC kimlik numarasını gösterir belge, noter tasdikli imza beyannamesi, başkası adına ihaleye girecekler için noterlikçe onaylı yetki belgesi,
b) Tüzel kişilerin; Tebligat adresini gösterir belge, Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekâletnameyi vereceklerdir.
c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.

5. Taşınmazlara ait tahmini kira bedeli ve geçici teminatlar;

5.1. Hastane Poliklinikler Bahçe Kantini ve Kafeteryası (Vergisi Hariç): Taşınmazın günün alım satım / kira / kullanma izni / irtifak hakkı rayiçlerine göre TAHMİNİ kira bedeli : 53.000,00 TL, Geçici Teminat miktarı: 15.900,00 Türk Lirasıdır.
5.2. Hastane Göğüs Poliklinik Bahçe Kantini ve Kafeteryası (Vergiler Hariç) Taşınmazın günün alım satım / kira / kullanma izni / irtifak hakkı rayiçlerine göre TAHMİNİ kira bedeli:18.500,00 TL, Geçici Teminat miktarı: 5.550,00 Türk Lirasıdır.
5.3. Hastane Poliklinikler Katı Kantini (Vergiler Hariç): Taşınmazın günün alım satım / kira / kullanma izni / irtifak hakkı rayiçlerine göre TAHMİNİ kira bedeli: 21.500,00 TL, Geçici Teminat miktarı : 6.450,00 Türk Lirasıdır.
6- İstekliler, her kısım için ayrı teklif verebilecekleri gibi, geçici teminatı ayrı ayrı vermek suretiyle tüm kısımlara da teklif verebilirler.
7- Üzerinde ihale kalan yüklenici ile her kısım için ayrı sözleşme yapılacaktır.
8- İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
9- İstekliler, yukarıda istenen belgeleri İhale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.
10- Şehir Hastanemizin Eylül 2018 tarihinde hizmete açılacağı planlandığından, bu tarihten sonra kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmadan iş yerlerini kayıtsız şartsız zarar ziyan kar kaybı talebinde bulunmadan tahliye edecektir.
11-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12- Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İdare Yetkilisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR