ETİMESGUT BELEDİYE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Düğün salonu ve kafeterya kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya verilecektir.

KİRALIK YER KULLANIM AMACI 5 YILLIK TAHMİNİ TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1-Göksu Mahallesi imarın 46480 ada güneyinde Mehmet Akif Ersoy Parkı
içerisinde bulunan, Nikah Salonuna ilişkin Onaylı Mimari Uygulama Düğün Salonu 1.800.000,00-TL+ KDV 54.000,00-TL 5 YIL 23.01.2018 14:00
Projesinde yer alan zemin ve 1. katta bulunan salonlar ve müştemilatı (Birmilyonsekizyüzbin TL) (Ellidörtbin TL)

KİRALIK YER KULLANIM AMACI 3 YILLIK TAHMİNİ TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2- Göksu Mahallesi imarın 16865 ada güneyi Mehmet Akif Ersoy Parkı
Peyzaj projesinde bulunan kafeterya Kafeterya 432.000,00-TL+ KDV 12.960,00-TL 3 YIL 23.01.2018 14:10
(Dörtyüzotuzikibin TL) (Onikibindokuzyüzaltmış TL)


1- İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 23.01.2018 tarihinde yapılacaktır.
2- İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye çıkarılan 1 numaralı kiralık yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00-(Bin) TL bedelle satın alınabilir. 2 numaralı kiralık yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 500,00-(Beşyüz) TL bedelle satın alınabilir.
4- İhalelerin muhammen bedeli; 1 numaralı kiralık yer için 5 (beş) yıllık tahmini kira bedeli, 2 numaralı kiralık yer için 3 (üç) yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.
5- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. Gerçek kişiler için;
5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
5.1.2. Yerleşim yeri belgesi
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği
5.2. Tüzel kişilere için;
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi
5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır
5.2.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
5.5. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
5.7. İhalesine iştirak edilecek yere ait şartnamenin satın alındığına dair makbuz ile şartnamenin okunduğuna dair yazılı beyan
6- İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7¬- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR