DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Işyeri kiraya verilecektir

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734999
Şehir : Diyarbakır / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR OLAY 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MÜCADELE 15.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Emlak Müdürlüğü

(İhale Komisyonu Başkanlığı)


Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; aşağıdaki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen ve Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 1. İhale aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
 2. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde ihale üzerinde kalan istekli ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.
 3. İstekliler, ihale dokümanını 75,00 (YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şube nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırarak, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alabilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir. İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 4. İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları ihale zarfını en geç aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale tarihinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 5. Kiralama süresi 1 (Bir) yıllık olan taşınmazın ilk yıl kira bedeli peşin alınır. Üç yıllık kiralama ihalesi yapılan taşınmazların ise ilk yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce, peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir ( Kati Teminat ve ihale karar pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.)
 6. Kiralamalar listede belirtilen kapalı alan ile sınırlıdır. Dışarıya masa, sandalye vb. atılması idarenin izni dâhilindedir. İdare tarafından izin verilmesi durumunda kullanılacak alanın (m²) ölçümü yapılarak işyeri kirası üzerinden hesaplanıp ilave olarak kira bedeli alınır.
 7. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 1. İhaleye katılabilme şartları:
  a)Kanuni ikametgâh belgesi,
  b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu,
  ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ) tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,
  d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noterden alınan imza beyannamesi
  e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,
  f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  g) Sabıka Kaydı Belgesi (Gerçek ve Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin ile vekaleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi),
  h) Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacak (Kira, Elektrik, Su, Doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi,

ı)- Dicle Üniversitesi Taşınmaz Kira Şartnamesinin 9. maddesine istinaden taahhütname,
teklif zarfında sunulacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK İŞYERİ TAŞINMAZ TABLOSU

SIRA NO
ADA/ PARSEL
BULUNDUĞU MEVKİİ BULUNDUĞU BLOK BULUNDUĞU KAT KİRALANMASI DÜŞÜNÜLEN FAALİYET ALANLARI KAPALI ALAN (m2)
KİRALAMA SÜRESİ
TAHMİNİ KİRA BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK ZEMİN KAT-1 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 73,80 3 33.652,80 6.730,56 22.01.2018 09.00
2
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK ZEMİN KAT-2 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 127,72 3 58.240,32 11.648,06 22.01.2018 11.00
3
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK ZEMİN KAT-11 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 134,53 3 61.345,68 12.269,14 22.01.2018 14.00
4
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
A BLOK ZEMİN KAT- 17 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 75,09 3 36.043,20 7.208,64 23.01.2018 09.00
5
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
A BLOK ZEMİN KAT-18 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 83,49 3 40.075,20 8.015,04 23.01.2018 11.00
6
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
A BLOK ZEMİN KAT-19 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 76,65 3 36.792,00 7.358,40 23.01.2018 14.00
7
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
A BLOK ZEMİN KAT-20 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 78,90 3 37.872,00 7.574,40 24.01.2018 09.00
8
7568/1
ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ B BLOK BODRUM KAT-4 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 68,68 3 28.021,44 5.604,29 24.01.2018 11.00
9
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-5 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 66,65 3 27.193,20 5.438,64 24.01.2018 14.00
10
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-6 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 75,42 3 30.771,36 6.154,27 25.01.2018 09.00
11
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-7 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 65,74 3 26.821,92 5.364,38 25.01.2018 11.00
12
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-8 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 70,42 3 28.731,36 5.746,27 25.01.2018 14.00
13
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
A BLOK BODRUM KAT-9 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 96,87 3 39.522,96 7.904,59 26.01.2018 09.00
14
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-12 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 74,07 3 30.220,56 6.044,11 26.01.2018 11.00
15
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-13 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 74,07 3 30.220,56 6.044,11 26.01.2018 14.00
16
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-14 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 70,76 3 28.870,08 5.774,02 29.01.2018 09.00
17
7568/1

ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ
B BLOK BODRUM KAT-15 NOLU İŞYERİ TİCARİ İŞYERİ 76,23 3 31.101,84 6.220,37 29.01.2018 11.00
18
7563/1
LOJMANLAR MEVKİİ - TEK KATLI TİCARİ İŞYERİ 38,00 1 11.200,00 2.240,00 29.01.2018 14.00
19 7563/1 LOJMANLAR MEVKİİ - TEK KATLI TİCARİ İŞYERİ 16,00 1 5.200,00 1.040,00 30.01.2018 09.00
20 372 ERGANİ MYO - ZEMİN KAT ÖĞRENCİ KANTİNİ 8,51 1 1.600,00 320,00 30.01.2018 11.00
21 217 BİSMİL MYO - ZEMİN KAT ÖĞRENCİ KANTİNİ 230 1 1.600,00 320,00 30.01.2018 14.00İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR