ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika ve müştemilatı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730705
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Semt-Mahalle : VELİMEŞE MAH. / MARMARACIK
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 09.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/268 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
20742553 TL
Birinci Satış Günü
:
22.02.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
19.03.2018 10:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi ÇORLU / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ
2015/268 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2015/2391 esas sayılı talimatı gereğince satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER: Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mah.454 ada, 14 parselin tamamı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 24/08/2017 tarih ve 2017/0995 sayılı yazıları ile taşınmazın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle Tescil ve ilan edilen OSB Kuruluş Protokolünde ve yine belirtilen ıslan komisyon kararlarında yer alan sorumlulukların, ihale ile taşınmazı satın alacak üçüncü kişileri bağladığı,
Taşınmazı satın alan üçüncü kişinin göstereceği faaliyette, OSB VE IOSB leri düzenleyen kanun ve yönetmelikler, Velimeşe OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulunun kararları ile bölgeyi kapsayan üst plan notlarının müsaade ettiği sanayi faaliyetleri dışına çıkamayacağı, yasaklanan faaliyetlerde bulunamayacağı,
İmar uygulamaları, inşaat süreleri, üretime başlama süreci ve süreleri ve sair konularda belirlenen yasaklar ve uygulamalar ile ilgili olarak Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine bahse konu sınırlamalara tabi olduğuna dair taahhütte bulunması gerekeceği,
Anılan ve aşağıda belirtilen taahhüt imzalanmadan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca taşınmazın satışına muvaffakat edilmeyeceği bildirildiğinden, ihaleye katılacakların aşağıda belirtilen taahhütnameyi ve içeriğinin kabul edildiğine dair Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına taahhütte bulunması gerektiği,
VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Yönetim Kurulu Başkanlığına
TAAHHÜTNAME
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Sınırları içerisinde bulunan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 454 ada, 14 parselde işletme olarak faaliyet göstermek istiyoruz.
Kanun ve yönetmelikler gereği Organize Sanayi Bölgesine katılımla ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayacağımızı; Yönetim kurulunca belirlenen şartlarını eksiksiz olarak yerine getireceğimizi, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunun almış olduğu ve ileride alacağı kararlar doğrultusunda uygulamaya konulmuş ve daha sonra uygulamaya konulacak prensip ve şartlar çerçevesinde tarafımızca yapılması yada yaptırılması gereken tüm işlemleri gerçekleştirerek, yapı ruhsat ve yapı kullanma izinleri Depremsellik, Çed ve benzeri mevzuat gerekliliklerini yerine getireceğimizi, 3194 sayılı imar Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan OSB uygulama yönetmeliği, ilgili tüm mer'i mevzuatın gerektirdiği yasal yükümlülükleri yerine getireceğimizi, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 108. maddesine istinaden 1 yıl içerisinde yapı ruhsatını alacağımızı ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçeceğimizi kiralama söz konusu olan hallerde tesisin sanayi parselinde kalması durumunda, tesiste bağımsız bölüm oluştumadan bir bütün halinde kiraya vereceğimizi, Başvurumuz esnasında faaliyetimiz ile ilgili tarafımıza ve ÇED başvurusuna sunduğumuz taahhüt niteliğindeki bilgi ve belgeler ile Mer'i mevzuat hükümlerine, uygun faaliyette bulunacağımızı peşinen kabul ettiğimizi,
Sahibi olduğumuz yada olacağımız gayrimenkulde göstereceğimiz faaliyette OSB ve OSB'leri düzenleyen Kanun ve Yönetmelikler, Velimeşe OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulunun kararları ile bölgeyi kapsayan üst plan notlarının müsaade ettiği sanayi faaliyetleri dışına çıkmayacağımızı, taşınmazın devri yada satışı söz konusu olduğunda, yeni malikin iş bu sözleşmede belirtilen nitelikleri taşıyan ve müsaade edilen sanayi sektörleri alanında faaliyet gösteren işletmeler olacağını, iş bu taahhütname de bahsedilen kanun ve yönetmelikler dışındaki özel ve tüzel kişilere devir yada satış yapmayacağımızı.
Sahibi olduğumuz yada olacağımız gayrimenkulümüzün içerisinden geçen ve ileride geçmesi muhtemel Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı olan yol, bordür, karo, ayırma taşı, içme-kullanma suyu, yağmur suyu, doğalgaz, kanal ve elektrik şebekesi, kablo kanalları, arıtma tesisi bağlantı kanalları, kojerasyon sistemi ve hatları, telekomünikasyon hatları ve benzeri alt ve üst yapı tesislerinin işgal ettiği alanların kullanım haklarının, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesine ait olduğunu, OSB'nin talebi halinde gerekli muvaffakatları vereceğimizi kabul ettiğimizi,
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma, çalışma ruhsatı aşamalarıda ve sonrasında OSB’nin henüz tamamlamadığı altyapı, üstyapı, yol, su ve benzeri ihtiyaçları kendi imkanlarımızla karşılayacağımızı, bu doğrultuda OSB’ce verilen ruhsat ve izinleri dayanak göstererek herhangi bir talepde bulunmayacağımızı peşinen kabul ve beyan ettiğimizi,
Velimeşe OSB tarafından yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisi, bağlantı hatları ile derin deniz deşarj tesisi, bağlantı hatları ve tünelleri, bu konu ile ilgili geçici ve kalıcı tüm üst yapı ve altyapı yatırımlarına, sonrasındaki işletme ve bakım masraflarına, OSB yönetim kurulunun tespit edeceği oranlarda, geriye dönük olmay kaydı ile katılım payı ödeyeceğimizi, gecikmelerden kaynaklanan cezaları peşinen kabul ettiğimizi,
İşletmemizin üretime ve evsel kullanıma yönelik ihtiyacı olan suyun D.S.İ'nin yer altı suyu kullanımı ile ilgili usul, esas, yasa ve yönetmeliklere göre belirleyeceği şartlarla mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde temin edeceğimizi kabul ettiğimizi,
Velimeşe OSB Müteşebbis Heyeti yada Yönetim Kurullarınca belirlenmiş ve ileride belirlenecek gerek atıksu arıtma tesisi toplama kolektörü deşarj standartlarına, gerekse atıksu arıtma tesisi giriş standatlarına uygun kirlilik yükü ve debilerde atıksu deşarjı yapacağımızı kabul ettiğimizi, bu şartlarınsağlanmadığı hallerde gerekli tedbirleri alarak, gerekirse ön arıtma sistemi oluşturarak bu şartları sağlar durumda atıksu deşarjı yapacağımızı kabul ettiğimizi, faaliyetimiz esnasında oluşabilecek endüstriyel, evsel ve tehlikeli katı atıkları lisanslı bertaraf ve ayrıştırma tesislerine kendi imkanlarımızla oluşturacağımızı kabul ettiğimizi.
Islah süresi içerisinde ve daha sonrasında Velimeşe OSB tarafından yaptırılan halihazır harita 1/5000 ölçekli nazum, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmaları sonucu, 4562 sayılı OSB Kanununa eklenen geçici 8. madde gereğince çıkartılan 6215 sayılı OSB Kanunun Islah OSB'leri düzenleyen geçici 5. maddesinin 11 bendinde bahsedilen genel hükümler çerçevesinde tarafımızca yada ilgili kurumca resen yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri ile verilmiş tüm yapı ruhsat ve izinlerine aykırı bir durum oluşması halinde, iş bu taahhütname tarihinden önce yapılan düzenlemelerle sınırlı olmak kaydı ile T.C. Mahkemeleri, İl Özel İdaresi, Tüm Bakanlıklar ve bunlara bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri ve Belediyelerde hiç bir hukuki itiraz, dava ve şikayet girişiminde bulunmayacağımızı, oluşan yeni şartlarla ilgili yasal yükümlülükleri yerine getireceğimizi,
İleride yapılacak ifraz, tevhid, yol terki ve benzeri işlemler ile satış, devir, ipotek, haciz, kamulaştırma, üst hakkı tesisi ve benzeri işlemler sonucu gayrimenkulün pafta, ada, parsel, yüzölçüm, malik ve benzeri kayıtlarında değişiklikler olsa dahi bu taahhütnamenin yeni kayıtlar ve yeni malikler içinde geçerli olduğunu, bu konuda ilgili üçüncü şahıslara bilgi vereceğimizi, taşınmazımızın satışı ve devri söz konusu olduğunda taşınmazımızdan kaynaklı oluşmuş ve imar planlarında KOP alanlarında kalan hisselerimizin de tamamını aynı anda alıcı kişiye yada Velimeşe OSB tüzel kişiliğine devredeceğimizi
Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
*Taşınmazların Tapu Kayıtlarına İstinaden:
Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Velimeşe Köyü, F19 c 03 b 3 c f19 c 04 a 4 d pafta, 454 Ada, (Eski 1 Parsel),
**Değişen 454 ada 14 parselde kayıtlı 29.785,00m2 Bir bodrum bir zemin katlı, prefabrik fabrika binası ve arsası
A) 454 ADA 14 PARSEL;
I) Arsa ve Yapıların İncelenmesi; Tekirdağ ili,Ergene ilçesi,Velimeşe Mahallesi,454 ada,14 parselde 29.785,00 m² yüzölçümlü arsa üzerined yer alan ana taşınmaz niteliği olarak “1 bodrum 1 zemin katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Arsası” olan taşınmaz üzerinde “Kent Fiesta tabelasıyla faaliyet gösteren fırın ve ocak üretimi üzerine işletilen fabrika bulunduğu tespit edilmiştir.
Taşınmaz Velimeşe OSB Velimeşe organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Velimeşe OSB Bölge Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih ve 2015/1605 sayılı imar durumu yazısına istinaden TAKS: 0,55, EMSAL: 0,70, Hmax: Serbest ön bahçe mesafesi 24 mt, arka bahçe mesafesi 22 mt, yan bahçe mesafesi 22 mt, yan bahçe mesafesi 14 mt, yol mesafesi 24 mt yapılaşma koşuluna sahip organize sanayi bölgesi imarlı durumdadır. Taşınmaza ulaşım toprak yol ile sağlanmakta olup, elektrik, su imkanlarından yararlanabilen, çevresinde farikaların ve boş arsaların bulunduğu bir bölgede, İstanbul-Edirne çevre yoluna yaklaşık 150 m uzaklıkta, ilçe merkezine uzak bir konumda yer almaktadır.
Taşınmazda “ Sun Pazarlama Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi”nin tam hisseyle malik olduğu tespit edilmiş olup, dosyada yer alan kira sözleşmesine istinaden “Sun Pazarlama Elekt. Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti”nin “ dava konusu fabrikayı aylık 21.000,00 TL+ KDV bedelle 23/10/2014 tarihinden itabaren 10 yıl süreyle “Kent Dayanıklı Tüketim Mal. San. Tic. Ltd Şti” firmasına kiraya verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca taşınmazın tapu kaydında şerh bölümünde “2.520.000 TL” bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (10 yıllık kira sözleşmesi vardır. Aylık kira bedeli: 21.000,00 TL’dir. Yıllık kira bedeli 252.000,00 TL’dir.) ifadesi yer almaktadır.
Fabrika niteliğinedki taşınmaza ait mimarı projesine göre 184,55 mt X 59,15 mt alan üzerine kurulu olduğu, zemin katının 10.946,43 m2, asma katının 990,50 m2 olduğu, kazan dairesine ait olarak görülen bodrum katının 160.00 m2 olduğu, toplamda inşaat alanı da 12.256,93 m2 olduğu belirlenmiştir. Fabrika binası yapısal yıpranma durumu itibariyle 11-15 yaş grubu bina sınıfına girmektedir. Fabrika binasının taşıyıcı iskelet sistemi prefabrik betondur. Yapının dış cephesinde akrilik esaslı boya kullanmış durumda, pencere doğramaları PVC’dir. Yapıda otomatik seksiyonel ve sürgülü tip demir doğramadan imal edilmiş servis kapıları bulunmaktadır. Yapının çatı örtüsü; aliminyum sandviç panel ve kısmen polikarbon çatı levhası kullanılarak beton prefabrik makas ve asıklar üzerine teşkil edilmiştir. Fabrika binasında mimari projesine göre zemin katında 8.254,35 m2’lik alan işletme bölümü olaark kullanılmaktadır. İşletme bölümünde zemin kaplaması yüzey sertleştirici uygulanmış beton olup, duvar yüzeyleri boyalı durumdadır. Fabrikanın işletme bölümünde muhtelif alanlar profil destekli galvaniz trapez saç ile ayrılmış durumdadır. Fabrika binasının güney doğu cephesine bitişik olarak bodrum kat + zemin kat+asma kattan oluşan idari bölüm yer almaktadır. Fabrika binasının bodrum katı, idari binanın olduğu kıımda yer almakta ve 275 m2 alana sahiptir. Bodrum kat, arşiv bay ve bayan soyunma odaları olarak kullanılmaktadır. İdari bina olarak kullanılan bölümünzemin katında stok malzeme depoları, kalıphane, üst cam hazırlık, boruhane, muhasebe kalite kontrol, labaratuar, danışma ve tesisin kullanım amacına yönelik oluşturulmuş ofis ve odalar, tuvalet ve lavabolar bulunmaktadır. İdari binanın asma katında yemekhane, çay ocağı, mutfak, ofisler showroom, tuvalet ve lavabolar, depo amaçlı kullanılan bölümler bulunmaktadır. Binanın batı cephesine bitişik olarak oluşturulmuş 285 m2 demir profil taşıyıcılı zemini beton çatış kaplaması galvaniz trapez sac olan bir kısım açık olan sundurmalar bulunmaktadır. Fabrikada idari binaya giriş kapısı camlı alüminyum doğrama, zemin katta işletme bölümüne bakan bölünmüş alanlarda mevcut kapıve pencere doğramaları PVC, asma katta ofis bölümlerinde amirikan panel kapı kullanılmıştır. Fabrika binasının idari kısmında duvar ve tavan yüzeyleri büyün oranda boyalı durumdadır. İdari kısımda giriş bölümü ve muhasebe odası ile ıslam haciz zemin kaplamaları seramiktir. Yapının işletme kısmının kuzey bölümünde depolama amaçlı teşkil edilmiş çelik profil taşıcılı zemini sac profilden oluşturulmuş, depolama amaçlı teşkil edilmiş çelik profil taşıyıcılı zemini sac profilden oluşturulmuş, depolama amaçlı asma kat olarak kullanılan bölümler bulunmaktadır. İdari binaya ait asma katta ofis zeminleri laminant parke, hol ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplı, duvar ve tavanları boyalı durumdadır. Fabrikanın üzerinde bulunduğu Velimeşe Mahallesi 454 ada, 14 parselin kuzey-batı köşesinde alanı 160 m2 olan zemin seviyesinin altında betonarme olarak teşkil edilmiş su deposu bulunmaktadır. Parselin kuzey-doğu bölümünde 7 m2’lik prefabrik güvenlik mobası ve 57 m2’lik tek katlı kısmen yıpranmış prefabrik yapı bulunmaktadır. Fabrikanın griiş kısmında 2,25 m2’lik güvenlik kulübesi bulunmaktadır.
Parsel içerisinde fabrika binası dışında çevre düzeni olarak yapılmış olan, çevre tel çit, bordür ve kilitli parke taşı kullanılarak oluşturulmuş tretuvarlar, stabilize malzeme kullanılarak oluşturulmuş çere yollar, araç park alanı için yapılmış idari bina önü beton yüzey bulunmaktadır.
Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mah.454 ada, 14 parseldeki 29.785,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunanana taşınmaz niteliği “1 bodrum, 1 zemin katlı prefabrik fabrika binası ve arsası” olan taşınmaza ilişkin olarak yapıların toplam alanı ve türü, kullanım amacı, “Mimarlik ve ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ” ile yapıların yıpranma durumu birlikte değerlendirildiğinde;
1. Fabrika Binasının toplam değerinin 12.211,93 m2 x 485,00 TL/m2 =5.922.786,05 TL
2. Su deposunun değerinin 160,00 m2 x360,00 TL = 57.600,00 TL
3. Prefabrik yapıların toplam değerinin = 8.000,00 TL
4. Çevre düzenlemesine dair yapıların toplam değerinin = 33.000,00 TL
5.Sundurmaların toplam değerinin 285,00 m2 x 75 TL/m2 = 21.375,00 TL
Arsa üzerinde yer alan yapıların toplam değerinin 5.922.786,05 TL + 57.600,00 TL + 8.000,00 TL + 33.000,00 TL + 21.375,00 TL =6.042.761,05 TL
Arsa Değeri: Taşınmazın organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması, mevcut imar durumu, demiryolu ve karayoluna yakınlığı, TEM bağlantı yoluna yakınlığı, çevresinde fabrikaların bulunması bir arada değerlendirildiğinde m2 değerinin 350,00 TL/m2 olacağı, toplam arsa değerinin 29.785,00 m2 x 350,00 TL =10.424.750,00 TL
Sonuç olarak dava konusu Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mah. Pelitlik Mevkii 454 ada, 14 parsaldeki arsa ve yapıların toplam değerinin 6.042.761,05 TL + 10.424.750,00 TL =16.467.511,05 TL olduğu tespit edilmiştir.
II. Makina ve Teçhizat İncelemesi:
Mütemmim Cüz Vasfında Olan Makina ve Ekipmanlar:
Mütemmim Cüz Vasıflı Makine ve Ekipmanların Tutarı = 3.500.000,00 TL
Mütemmim Cüz Vasıflı Olmayan Makina ve Ekipmanlar:
Mütemmim Cüz olmayan Makine ve Ekipmanların Tutarı : 560.000,00 TL
Mütemmim Cüz Vasfında Olan Makine ve Ekipmanların Tutarı : 3.500.000,00 TL TOPLAM : 4.060.000,00 TL
III. Elektrik İncelemesi : Fabrikaya ait A.G-O.G. olmak üzere tüm elektrik tesisatının incelenmesinde; -Fabrikaya elektrik 5 adet O.D. Demir elektrik direği ile 31,5 KV havai hat ile getirilmiş, 5 nolu son direkten 4 adet 1x50s/16 mm2 XPLE 35 Kv O.G. kablosu ile alınarak yer altından taşınarak fabrika binası içerisinde O.G. hücresine girmiştir.
-Fabrika ön cephesinde yer alan trafo binası kablu ile enerjinin girdiği O.G. bölümü ve trafo bölümünden oluşmaktadır. Enerji kablo ile girip metal mahfazalı modüler şalt hücresi olan giriş hücresi, ölçü hücresi ve kesicili trafo koruma hücresinden geçerek 1600 kVA yağlı tip genleşme tanklı trafoda O.G. sonlanmaktadır.
-Ölçü, koruma ve trafo hücresinin arka tarafında üretim kısmına bakan tarafta ise 1600 kVA’lık A.G. enerji dağıtım odası içerisinde ana dağıtım ve kompanzasyon panosunun birleşik olduğu 3 gözlü ana dağıtım panosu mevcuttur. 1. gözde ana giriş şalteri, 2. gözde fabrika içi kuvvet besleme çıkışları, 3. gözde kompanzasyon sistemi mevcuttur. Ayrıca 2 adet KS salter üzerinden ve 1 adette TMŞ üzerinden beslemelerin yer aldığı bir panonun bulunduğu, ayrıca elektrik kesintileri esnasında sistemin elektrik ihtiyatcını karşılamak üzere manuel olarak devreye alınan KS enversör şalter ile devreye alınan 350 kVA Aksa marka 1996 model jenaratör mevcuttur.
-Ana dağıtımın yapıldığı pano üzerinden üretim kısmındaki makinelerin beslemelerinin güçlerine bağlı olarak direk panodan beslemelerin yapıldığı, diğer üretim makineleri için imalat kısmında yerleşik tali dağıtım panolarından beslemelerin yapıldığı, pano beslemeleri için kablo sisteminin kullanıldığı, sadece preshane de gelen kabloların yeni tesis edilen bir sıra 1000 A ve 400 A Gersan marka busbarları beslediği ve çıkış (akım alma) kutularından da preslerin beslendiği ve kabloların Ana dağıtım odasından tali panolara kablu tavaları ile taşındığı tespit edilmiştir. Toz boya bölümü olarak adlandırılan tünel fırın-kutu fırın-yıkama dağıtım panosu, emaye bölümü olarak Astar emaye (900 C) emaye fırını, 2 adet montaj bandının bulunduğu montaj bülümü ve sevkiyat ve ham mamül giriş depolarının olduğu bölümler kablolar ile beslenmektedir. Ayrıca idari bina alt katında kalan boruhane ve boruların enjeksiyon montajlarının yapıldığı kısımlar boruhane dağıtım panosundan beslenmektedir.
-Üretim kısmı içerisinde aydınlatmanın tavanda civa buharlı armatürler ile yapıldığı, diğer kısımlarda fluoresan armatürlerin aydınlatma için kullanıldığı, yönetim binası bölümleri ve yemekhane bölümlerinde ise gömme fluoresan ve gömme spot armatürler ile asma fluoresan armatürlerin kullanıldığı görülmüştür.
-Fabrikaya ait A.G.-O.G. olmak üzere tüm elektrik tesisatı yerinde tespit edilerek, ürünlerin marka, model ve montaj-devreye alma yılı da göz önünde bulundurularak, amortisman süreleri de dikkate alınarak tüm elektrik tesisatının bedeli 215.042,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Ergene / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 29.785,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinin 21/12/2015 tarih ve 2015/1605 sayılı yazısına göre,imar bölgesi: Organize Sanayi Bölgesi, TAKS: 0,55, EMSAL: 0,70, Hmax: Serbest,İnşaat Tarzı; Sanayi, yol mesafesi:10 metre, Sacak seviyesi: Hmax Serbest, ön bahçe mesafesi:10 mt, arka bahçesi mesafesi 10 mt, yan bahçe mesafesi 10 mt, olarak bildirildiği, Işıklık şartları, merdiven genişliği, sığınak ve otopark hakkında Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümlerinin geçerli olduğunun bildirildiği,
Kıymeti : 20.742.553,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi ÇORLU / TEKİRDAĞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/268 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR