ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrika satışı yapılacaktır

ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli,Döşemealtı İlçesi,Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım,Kömürcüler  Mahallesinde bulunan 5168 Ada, 7 Parsel ,19.966,00 m2 yüzölçümlü Fabrika ve İmalathane vasfındaki   gayrimenkul
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gelir İdaresi Grup Müdürü/Satış Komisyonu Başkanı odas
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI


1-Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle,cadde,sokak,kapı ve daire numarası :Antalya İli,Döşemealtı İlçesi,Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım,Kömürcüler Mahallesinde bulunan 5168 Ada, 7 Parsel ,19.966,00 m2 yüzölçümlü Fabrika ve İmalathane vasfındaki gayrimenkul
2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu,tapu kaydı,varsa kadastro çapı,evsafı ile hususi vasıfları,müştemilat ve eklentileri : Antalya İli,Döşemealtı İlçesi,Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım,Kömürcüler Mahallesinde bulunan 5168 Ada, 7 Parselde yer alan zemin+1 kattan oluşan ana taşınmaz üzerinde bulunan fabrika vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Atatürk Bul. Üzerinde konumlanmış olup,taşınmazın bulunduğu bölgede çeşitli iş kollarına sahip depolar işyeri,fabrika ve boş arsalar bulunmaktadır.Ana gayrimenkul 19.966,00 m2 yüz ölçümlü,dörtgen şekilli arsadır.Parselin kuzeyi ve batısı imar yoluna,güneyi ve doğusu komşu parsellere cephelidir.Taşınmaza özel araç ve toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.Satın alacak kişi tarafından kanun ve yönetmelik uyarınca gerekli evraklar tamamlanarak uygunluk görüşü için AOSB müdürlüğüne başvurulması,’’OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler’’ başlıklı 101 Md.gereğince ve bu tesislere ilaveten ‘’mermer üretim-işletme ‘’ tesisleri hariç bir iştigal konusunda faaliyet gösterilmesi gerekmektedir.
3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri :11.500.000,00 TL
4-Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı :Teminat tutarı Rayiç değerin %7,5 olan 862.500,00 TL’dir.
a)Para
b)Banka ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
c)Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekamül eden satış değeri esas alınır.)
d)Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (bu esham ve Tahvilat ,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)kabul edilecektir
5-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer,gün ve saat :Başkanlığımız Gelir İdaresi Grup Müdürü/Satış Komisyonu Başkanı odasında 16.05.2018 günü saat 10:30’da 1.ihale yapılacaktır.İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılmadığı taktirde ikinci ihale ,7 gün sonra 23.05.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği:
Gayrimenkule ait satış şartnamesi Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilecek ve temin edebilecektir.
7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Taliplerin artırmaya iştirak için teminatlarını Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine makbuz karşılığı yatırarak ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel,gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 23.05.2018 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.

Hususları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR