GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık market ve dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Market , dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 20/ŞUBAT/2018 Salı günü saat 16.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen market ve dükkânların ayrı ayrı satışı işidir.

Mahallesi Pafta Ada Parsel Blok Adı / Bağımsız Bölüm No Bağımsız Bölüm Genel Brüt Alan (m2) Muhammen
Bedeli (KDV Hariç)
Geçici
Teminat
Güzelyurt 21M-4B 5803 1 K Blok Zemin Kat Market B.B.12 812,40 997.500,00 TL 29.925,00 TL
Güzelyurt 21M-4B 5803 1 K Blok Zemin Kat Dükkan B.B.3 54,01 99.750,00 TL 2.992,50 TL
Güzelyurt 21M-4B 5803 1 K Blok Zemin Kat Dükkan B.B.4 109,30 136.500,00 TL 4.095,00 TL
Güzelyurt 21M-4B 5803 1 K Blok Zemin Kat Dükkan B.B.5 82,50 120.750,00 TL 3.622,50 TL

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin ( c ) fıkrası gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait % 3 geçici teminat tutarlarını Belediyemiz Veznesine nakden yatıracak veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır Geçici teminat miktarı ihale sırasında yükseldiği takdirde bu yükselen miktara göre % 3 tamamlanacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan çıkarılacaktır. İhale % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 21/ŞUBAT/2018 Çarşamba günü saat 15.00 ’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 20/ŞUBAT/2018 Salı günü saat 16.00 ‘ya kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon numarasını bildirmesi
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
d) Noterden onaylı imza sirküleri
e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
ğ) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.


B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon numarasını bildirmesi,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
f) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.
Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR