TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye otogarındaki dükkanlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00780520
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
Semt-Mahalle : HİSAR MAH. / HAYRABOLU
Yayınlandığı Gazeteler

HAYRABOLU SESİ 05.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HAYRABOLU SESİ 09.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye otogarında bulunan Kahvehane, Büfe, Umumi Tuvaletler 3 yıllığına kiralanacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2018 10:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18/04/2018 mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA DUYURULUR


Madde 1- Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.03.2018 tarih ve 615 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanması kararı alınan, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Hisar mahallesi, Tekirdağ caddesi adresindeki Belediye Otogarında bulunan aşağıda adresi, nosu, aylık muhammen ihale bedeli, % 3 geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilmesi işi.


Bulunduğu Yer

İç Kapı No

Kullanım
Amacı

M²’si

Muhammen İhale
Bedeli (Aylık)

% 3 Geçici Teminat Bedeli

İhale Saati

Belediye Otogarı

101

Kahvehane

69,84 m² Kapalı 45 m² Açık

2.283,00-TL

2.465,64-TL

10.15

Belediye Otogarı

103

Büfe

20,80

500,00-TL

540,00-TL

10.30

Belediye Otogarı
Umumi Tuvaletler
24

300,00-TL

324,00-TL

10.45


Madde 2- İhale 19/04/2018 Perşembe günü saat 10.15'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Madde 3-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 18/04/2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve İhale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (Gerçek kişiler için.)
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 18/04/2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.
4-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2018 yılına ait olacak)
a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti.(İlk defa ihaleye katılacak gerçek kişilerin, ihale uhdesinde kalması halinde sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde gerekli oda kaydını yaptırıp, idareye teslim etmesi gerekmektedir.)
b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’daki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.
6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2018 yılına ait olacak)
9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2018 yılına ait olacak)
10-)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Kira Borcu olmadığına dair belge aslı. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR