SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Kira garantili lunapark, kafeterya, halı saha ve idari bina yapım işi

SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00359965
Şehir : Karabük / Safranbolu
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.06.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İhale Konusu : İlçemiz Barış Mahallesi 831 ve 833 nolu imar adalarının batısında kalan Park Alanı Lunaparkın (Toplam Lunapark Alanı 4.532,00 m²), İdari Bina(270,00m²) ve Kafeterya Binası (220,00 m²) İle Halı Saha Düzenlemesinin(Toplam arsa alanı=3.664,00 m²-Halı saha alanı=1.125,00m ²) Ekli Plan Ve Projeye Uygun Olarak İstekli Tarafından İnşaatının Yapılması ve Kira Garantili Olarak 10 Yıllığına Kiralanarak İşletilmesi, 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

-İşin Süresi : Yapım süresi 1 (bir) yıl, Kiralama süresi yapım süresi hariç 10 yıldır.

-Muhammen Bedel Takribi Yatırım Maliyeti : İşin muhammen yatırım maliyeti takribi 878.410,43 –TL’dir.Şartname Bedeli 250,00-TL.dir.

-Aylık muhammen kira bedeli : %18 KDV HARİÇ 350,00-TL’dir .İhalede artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir.

-Geçici Teminatı :Yaklaşık yatırım maliyeti +10 yıllık kira bedeli üzerinden % 3 olarak 27.612,32-TL dir.

-İhale Tarih ve saati :29/06/2016 Çarşamba günü,saat 15:00’da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır

-İhale Türü :Açık Teklif Usulü

-İlgili Müdürlük :Destek Hizmetleri Müdürlüğü

-İlgili Telefon : 0 370 712 41 14 (143)

-İlgili Fax : 0 370 725 41 15

- İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunda belirtilen değerler üzerinden ( % 3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( Son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) İhale tarihinde, Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak belge.

5) ihale tarihinde, SGK borcu olmadığına dair, SGK Müdürlüğü’nden alınacak belge.

6) Tebligat için adres beyanı

7) Noter tasdikli İmza beyannamesi

8) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

9) Şartname alındı makbuzu

10) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

11) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

12) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (noter onaylı olacaktır)

13) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge.

4)İhale tarihinde, Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak belge

5) ihale tarihinde, SGK borcu olmadığına dair SGK Müdürlüğü’nden alınacak belge.

6) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

7) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

8) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

9) Şartname alındı makbuzu

10) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

11) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

12) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, (noter onaylı olacaktır)

13) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

İhaleye ortak girişim olarak başvurulması halinde yukarıda sayılı evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini ve eklerini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR