YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediyesine ait otel ve restaurant kiraya verilecektir

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemizce Hıroğlu Mahallesi 80 ada 6 ve 7 nolu parselde bulunan Butik Otel ve Hıroğlu Mahallesi 81 ada 12,13,14 ve 15 nolu parselde bulunan Restoran ‘ın Encümeninin 05/11/2019 tarih ve 515-516 sayılı kararları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HIROĞLU MAHALLESİNDE BULUNAN BUTİK OTEL VE RESTORANIN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İLANI


Belediyemizce Hıroğlu Mahallesi 80 ada 6 ve 7 nolu parselde bulunan Butik Otel ve Hıroğlu Mahallesi 81 ada 12,13,14 ve 15 nolu parselde bulunan Restoran ‘ın Encümeninin 05/11/2019 tarih ve 515-516 sayılı kararları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

S. NO KİRAYA VERİLECEK YERLER 1.YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI ŞARTNAME ÜCRETİ İHALE TARİH VE SAATİ
1
Butik Otel

10.000,00 TL

300,00TL

250,00 TL
17.12.2019
10:00
2
Restoran

10.000,00 TL

300,00 TL

250,00 TL
17.12.2019
10:30

 1. Kiralama İhalesi 17/12/2019 tarihinde saat 10:00 ‘da yapılacaktır.

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerin 17/12/2019 tarih ve saat 09:59 ‘ a kadar geçici teminatlarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırarak ihale dosyası alındı makbuzu ve geçici teminat makbuzlarını Destek Hizmetleri ihale komisyonu başkanlığına sunmaları gerekmektedir.

 1. Kiralanacak olan yerler ile ilgili bilgiler idari şartnamesi ihale dosyasında mevcut olup, bu dosya 250,00 TL karşılığında Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden makbuz karşılığı satın alınabilir. ;


4)%3 Geçici teminat mektubu veya yatırdı belgesi,
5) İsteklilerde aranacak şartlar;

 1. İkametgâh ilmühaberi,

 2. Nüfusa kayıtlı tebligata esas adres ( Nüfus Kayıt Örneği),

 3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 4. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 5. İmza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

 2. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,

 3. İhaleye %50 kamu ortaklığı bulunan şirketler katılabilecektir. Bu nedenle %50 kamu ortaklığı bulunduğuna dair belge.

 4. Teminat makbuzları ve belgeler 17/12/2019 tarih ve Salı günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

 5. Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

 6. İhale Şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası imzalanarak ihale dosyasında bulunması zorunludur.)

 7. Taahhütname ihaleye girecek istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

6) Her türlü vergi, resmi harçlar, vb. giderler kiracıya aittir.
7) Teminat makbuzları ve belgeler 17/12/2019 tarih ve Salı günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR