AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yakut çarşısı yaşam alanı içinde bulunan 29 adet dükkan yerleri işletilmek üzere kiraya verilecektir

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29 Dükkanlı 5.320,63 m² Çarşı Yeri kiralama işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp,   A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KİRALAMA İHALE İLANI


Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde olan, Üniversitemiz merkez yerleşkesi Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkân yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

1) İDARENİN
a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
b) Telefon ve Faks No : 0242 310 16 70 – 0242 227 44 00 (7022) Faks: 0242 310 15 01
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği : Kiralama işi
b) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
c) Miktarı : 29 Dükkanlı 5.320,63 m² Çarşı Yeri
d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.
e) Süresi : 10 Yıl

3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp,
A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
b) Tarih ve Saati : 22.01.2020 / 10.30
c) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
d) Tahmin Edilen Bedel : 2.548.328,03 TL
e) Geçici Teminat Tutarı : 76.449,84 TL

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

 4. Geçici teminat yatırmış olmak.

 5. İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.


5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 1. Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.

 2. Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

 3. Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

 4. Geçici teminat yatırıldığına dair belge.

 5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 200,00 TL)

 6. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

 7. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)

 8. Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

 9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )

 10. Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş olduğuna dair belge.

 11. İş Deneyim Belgesi ( Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si.)

 12. Teklif Mektubu


6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına yatırılacaktır.
7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRALANACAK YERİN AYRINTILI LİSTESİ

Sıra
No
Kiralanacak Yerler Dükkan
No
Kapalı
Alan
Açık
Alan
Orta
Alan
Toplam
Alan
Kira Bedeli Yıllık
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Tutarı (%3) İhale
Tarihi
İhale
Saati
İşin Süresi
1 KAFE RESTORAN YERİ 1 210 255,25 296,16 761,41 2.548.328,03 76.449,84 22.01.2020 10.30 10 YIL
2 BANKA YERİ 2 160 0 0 160
3 KAFE RESTORAN YERİ 3 100 49,98 42,96 192,94
4 KAFE RESTORAN YERİ 4 200 121,2 104,8 426
5 BUJİTERİ YERİ 5 40 20,97 0 60,97
6 KAFE RESTORAN YERİ 6 120 58,9 55 233,9
7 KAFE RESTORAN YERİ 7 100 49,02 26,22 175,24
8 MARKET YERİ 8 294 0 0 294
9 KIRTASİYE YERİ 9 110 0 0 110
10 BUTİK YERİ 10 45 0 0 45
11 KAFE RESTORAN YERİ 11 45 13,27 0 58,27
12 KARGO YERİ 12 17 0 0 17
13 PTT ŞUBE YERİ 13 44 0 0 44
14 GSM VE BUJİTERİ YERİ 14 45 0 0 45
15 BAY KUAFÖR YERİ 15 23 0 0 23
16 BAYAN KUAFÖR YERİ 16 23 0 0 23
17 KAFE RESTORAN YERİ 17 6 16 0 22
18 KAFE RESTORAN YERİ 18 43 0 45 88
19 KAFE RESTORAN YERİ 19 220 111,6 81,22 412,82
20 KAFE RESTORAN YERİ 20 94 55,8 45,06 194,86
21 KAFE RESTORAN YERİ 21 40 27,6 26,72 94,32
22 KAFE RESTORAN YERİ 22 80 45,6 33,1 158,7
23 KAFE RESTORAN YERİ 23 88 50,4 42,96 181,36
24 KAFE RESTORAN YERİ 24 81 48 85,94 214,94
25 KAFE RESTORAN YERİ 25 81 49,8 139,83 270,63
26 KAFE RESTORAN YERİ 26 210 255,25 378,4 843,65
27 BÜFE YERİ 27 6,5 17,5 17,5 41,5
28 BÜFE YERİ 28 8,12 17,5 17,5 43,12
29 İDARİ OFİS 29 85 0 0 85
TOPLAM 2.618,62 1.263,64 1.438,37 5.320,63

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR