ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Ünye Devlet Hastanesi'ne ait kafeterya, oturma salonu ve büfe kiraya verilecektir

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113233
Şehir : Ordu / Ünye
Semt-Mahalle : YÜCELER MAH. / ÜNYE
: 273
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ORDU HAYAT 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
273 m2 alanda Kafeterya, Oturma Salonu ve Satış Reyonu (büfe) Kiralama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

İli/ İlçesi/ Mahalle/ Cadde


Pafta No/ Cilt No

Ada No/ Sayfa No


Parsel No/ Sıra No


İmar Durumu

Fiili Durumu

Kiraya Verilecek Kısım (m2)

Kiralama Süresi

Tahmin Edilen Bedel (1 yıl) (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhalenin Tarihi


İhalenin Saati

ORDU/
Ünye/ Yüceler/ Kayalar

17Ö-IV/ 1304

107 / 2

1304


Sağlık Tesisi Alanı

Hazinenin Özel Mülkiyetinde

273

3 Yıl

450.450,00

45.045,00

20/01/2020

14:00

 1. Yukarıda taşınmaz bilgileri bulunan Ünye Devlet Hastanesinde, 273 m2 alanda Kafeterya, Oturma Salonu ve Satış Reyonu (büfe) Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü - Arttırım ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte, belirtilen tahmini bedel üzerinden Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Biriminde (4. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunlu olup şartname ve ekleri 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası ile “ihale doküman bedeli” açıklamasıyla)yatırılacaktır. Tahsilat makbuzu/dekont ile şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden alınacak ve karşılığında şartname alındı makbuzu verilecektir. Bu makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 2. İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler;

  1. İkametgâh ilmühaberi veya tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği; tüzel kişilerin vergi kimlik numarası,Vergi Borcu Yoktur ve SGK Borcu Yoktur yazısı.

  3. Geçici teminat; Geçici teminata ilişkin belgeler tedavüldeki Türk Parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası belirtilerek) yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonca teslim alınmaz.

  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi (Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti);
   - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi var ise vekaletname (imza beyannamesi ile)
   - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri var ise vekaletname (imza beyannamesi ile)

  5. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınmış (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti)

  6. Sabıka kaydı olup olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararları da eklenecektir.(Aslı)

  7. Şartname alındı makbuzu/belgesi (Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti)

  8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  9. İhaleye katılacak olan Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin en az 1 (bir) yıl süreli; Kantin, Kafeterya veya Pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf veya Sanatkârlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya en az 1(bir) yıl Turizm Belgeli Bir tesisi işlettiklerine dair Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alacakları belgeleri İhale dosyasında sunacaklardır.

 3. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgelerini ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmelerde müracaat kabul edilmeyecektir.

 4. Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Kuruluşlarına kira borcu olan ve kiralarını geciktirerek ödemesi konusunda kendilerine yazılı uyarı yapılan veya İdareye borcu olan kişi veya kuruluşlar 2886 sayılı kanuna göre mevcut veya bir sonraki yapılacak ihaleye alınmayacaktır.

 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

 6. İdare/ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR