TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversite kampüsünde çiğ köfte ve içecek satış alanı kiraya verilecektir

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112836
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : TAŞLIÇİFTLİK KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT GÜNEŞ 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük 407 nolu Toplantı Salonu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İHALE İLANI

Üniversitemiz Taşlıçiftlik Yerleşkesi TEB ATM’si yanında bulunan 19,50 m² çiğ köfte satış alanı ve Taşlıçiftlik Yerleşkesi TDV Yurdu yanında bulunan 19,50 m² alanda taze sıkma meyve suları ve soğuk sıcak içecek satış alanı işletme hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İşin niteliği, yeri-miktarı

: Taşlıçiftlik Yerleşkesi TEB ATM’si yanında bulunan 19,50 m² çiğ köfte satış alanı
: Taşlıçiftlik Yerleşkesi TDV Yurdu yanında bulunan 19,50 m² içecek satış alanı

2- Tahmin edilen Bedel (1 yıllık)

: Çiğ Köfte Satış Yeri: 5.760,00 TL

: İçecek Satış Yeri : 5.760,00 TL

3- Geçici Teminat Tutarı (%3)

: 519,00 TL

4- Yeterlik başvurusunun
yapılacağı yer

:Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İhale Bürosu, Rektörlük Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT

5- İhale, Son başvuru tarih-saati

Çiğ Köfte Satış Yeri : 23/01/2020 tarihi saat 10:30

İçecek Satış Yeri : 23/01/2020 tarihi saat 14:30

6- İhalenin yapılacağı yer

: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük 407 nolu Toplantı Salonu
Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT

7- İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer

: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İhale Bürosu Doküman Bedeli : 50,00 TL

8- İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü

9- İlgili Personelin Adı, Soyadı, İletişim Bilgileri

: M. TUNÇ – V.H.K.İ.
Tel : 0356 252 16 11, Faks : 0356 252 12 26, e-mail : skultur@gop.edu.tr

10- İhaleye katılacak isteklilerden istenilecek belgeler:

1) 2020 yılı içinde muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri belgesi,
2) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi; (Faaliyet konusu; Çiğ Köfte için teklif verecekler için çiğ köfte, içecek satış yeri için teklif verecekler için kantin, kafeterya, büfe olması gerekli)
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin 2020 yılı içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin 2020 yılı içinde içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Açık arttırmaya katılma ve arttırmaya yetkili olduğunu gösteren belge ;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmış geçici teminat mektubu (tahmin edilen bedel X % 3) veya Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına (TR 21 000 1000 239 352 153 99 – 5001 T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesi) yatırıldığına dair makbuz,
6) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan sözleşme (ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir)
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 10. maddenin (1),(3), bentlerinde yer alan belgelerin her biri, ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden, ilan tarihinden sonra alınmış belge,
8) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına (SGK İl Müdürlüğünden) borcu olmadığına dair, ilan tarihinden sonra alınmış belge,
9) Çiğ Köfte yeri için teklif verecek istekliler : İsteklinin çiğ köfte iş kolunda yurt geneline ait en az 5 (beş ) farklı şube işlettiğine dair 2020 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, (5 adet meslek odasından alınmış gerçek veya tüzel kişiye ait oda kayıt belgesi. Alınan oda kayıt belgelerinde franchising markası belirtilmiyor ise franchising sözleşmesi oda kayıt belgesi ekinde sunulacaktır.) veya yurt genelinde en az beş farklı ilde franchising şubesi bulunan bir işletmenin tokatta franchising şubesi olduğuna dair oda kayıt belgesi. (Tokatta bulunan işletmenin franchising sözleşmesi ayrıca sunulacaktır.)
İçecek satış alanı için teklif verecek istekliler : İsteklinin kantin, kafeterya veya büfe iş kolunda yurt geneline ait en az 5 (beş ) farklı şube işlettiğine dair 2020 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, (5 adet meslek odasından alınmış gerçek veya tüzel kişiye ait oda kayıt belgesi. Alınan oda kayıt belgelerinde franchising markası belirtilmiyor ise franchising sözleşmesi oda kayıt belgesi ekinde sunulacaktır.) veya yurt genelinde en az beş farklı ilde franchising şubesi bulunan bir işletmenin tokatta franchising şubesi olduğuna dair oda kayıt belgesi. (Tokatta bulunan işletmenin franchising sözleşmesi ayrıca sunulacaktır.)
10) İhaleye katılacak isteklilerin Üniversitemiz bünyesinde başka bir tesis işletmemesi gerekli. Üniversitemiz bünyesinde herhangi bir tesis işletenler ile 3. Dereceye kadar kan hısımlığı bulunanlar ve işletme sahipleri ile herhangi bir ticari ortaklığı (adi ortaklık dahil) bulunanlar ve çalışanları ihaleye katılamaz.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış yada idarece “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhini taşıyan örneklerini vermek zorundadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR