ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ümraniye Belediyesine ait taşınmaz 10 yıl süreyle kiraya verilecektir

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE İLANI

Aşağıda açık adresi bulunan yerdeki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a maddesi kapalı teklif usulü ve 40.maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 09/12/2019 mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını idareye teslim etmesi gerekmektedir.

Kiraya verilen :Ümraniye İlçesi , Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad. Karayusuf Sk.
No:7 ( 151 pafta 1071 ada 22 parsel )nolu Taşınmazın kiraya
verilmesi.
Mahallesi : Tantavi Mah.
Cadde/Sokağı : Menteşoğlu Cad.
Kira süresi : 10 yıl
Kira tutarı (aylık) : 11.000,00 TL
Tahmin edilen bedel : 10 yıllık 1.320.000,00 TL
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 200,00 TL
İhale Gün ve saati : 10/12/2019 saat: 09:30
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden: a1)Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. a10) En az 5 yıl kesintisiz süreli (ihale ilan tarihinden önceki son 10 yıl içinde yapılmış), bir veya birkaç sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde “yemek servisi hizmeti veren sosyal tesis” işletmiş olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği.
  2. Tüzel Kişilerden: b1)Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu b3) İmza sirküleri, b4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ,b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. b10) Tüzel kişilik ortaklarından birine ait en az 5 yıl kesintisiz süreli (ihale ilan tarihinden önceki son 10 yıl içinde yapılmış), bir veya birkaç sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde “yemek servisi hizmeti veren sosyal tesis” işletmiş olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR