TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tuşba Belediye Başkanlığına ait İskele sahil bandı'nda bulunan 6 adet satış büfeleri kiraya verilecektir

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Van İli, Tuşba İlçesi, İskele (Melen) Mahallesi, 2. Etap İskele Sahil Bandı alanında bulunan Toplam 6 adet büfenin kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tuşba Belediye Başkanlığı Erciş Yolu Bulvarı Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ

İLAN

 1. Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminat, ek teminat ve şartname bedeli yazılı Van İli, Tuşba İlçesi, İskele Mahallesi 2. Etap İskele Sahil Bandı alanında bulunan; 1 adet Dikdörtgen Satış Büfesi, 1 adet Dondurma Satış Büfesi, 1 adet Balık-Ekmek Satış Büfesi, 2 adet Mısır Satış Büfesi ve 1 adet Çaydanlık Satış Büfesinin kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle şartnamesi doğrultusunda 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale aşağıda yazılı gün ve saatte Abdurrahmangazi Mah. Erciş Yolu Bulvarı Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:

 1. Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü
 3. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Adli sicil kayıt belgesi
 5. Tüzel kişilerde yetki belgesi,
 6. Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,
 7. Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatı, (Geçici Teminat için 2886 Sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit, Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracak taliplileri, Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
 8. İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

ı. Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,
i. Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini,
k. Şartname bedelini yatırdıklarına dair belge, (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
l. Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname (Şartname İdareden Alınacaktır.)
m. Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge, Belgeler asıl
veya noter tasdikli suret olacaktır.
n. Gerçek ve Tüzel kişilerden, Ekap sistemi üzerinden ihaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge
o. Taliplilerin dosyalarını 09.07.2020 günü saat 09:00 a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına
ibraz etmeleri şarttır.

 1. Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.)
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

SIRA NO İŞİN ADI KİRA MUHAMMEN BEDELİ (1 AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
1- Van İli, Tuşba İlçesi, İskele (Melen) Mahallesi, 2. Etap İskele Sahil Bandı alanında bulunan; 1 adet Dikdörtgen Satış Büfesi, 1 adet Dondurma Satış Büfesi, 1 adet Balık-Ekmek Satış Büfesi, 2 adet Mısır Satış Büfesi ve 1 adet Çaydanlık Satış Büfesinin kiraya verilmesi işi 6 Adet Büfenin bir aylık toplam Kira bedeli
2.092,00 -TL
Geçici Teminat
2.260,00-TL

Ek Teminat
50.000,00

TOPLAM:
52.260,00-TL
600,00-TL Tarih: 09/07/2020
Saat:10.00


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR