ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Toptancı halinde bulunan iş yerleri kiraya verilecektir

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kumluca beykent ve Kaş yeşilköy toptancı halinde bulunan iş yerleri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1 - İHALENİN KONUSU : Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Halleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kumluca ilçesi Beykent Toptancı Halinde bulunan 3 adet işyerinin ve Kaş ilçesi Yeşilköy Toptancı Halinde bulunan 5 adet iş yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle aşağıda belirtilen şartlarda ihale edilerek kiralanacaktır.

2-TABLO

İHALE KONUSU YER İŞİN NİTELİĞİ

ADA VE PARSEL
YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) ARTIRMAYA ESAS BİR YILLIK MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE USULÜ GEÇİCİ TEMİNAT
Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 1 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama
148 ADA
31 PARSEL
60 7.100,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.00 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 215-TL
Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 3 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama

148 ADA
31 PARSEL
60 7.100,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.10 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 215-TL
Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 4 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama
148 ADA 31 PARSEL
60 7.100,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.20 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 215-TL
Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 28 Numaralı Tüccar Dükkanı Kiralama
148 ADA
32 PARSEL
400 24.500,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.30 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 750-TL
Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 29 Numaralı Tüccar Dükkanı Kiralama
148 ADA
32 PARSEL
400 24.500,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.40 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 750-TL
Kumluca-Beykent(Beykonak) Toptancı Hali 26 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama
872 PARSEL
50 13.400,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 15.50 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 410-TL
Kumluca-Beykent(Beykonak) Toptancı Hali 31 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama
872 PARSEL
50 13.400,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 16.00 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 410-TL
Kumluca-Beykent(Beykonak) Toptancı Hali 34 Numaralı Komisyon Dükkanı Kiralama
872 PARSEL
50 13.400,00 TL+ KDV 3 YIL 23.01.2020 Perşembe 16.10 2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 410-TL
3 -İhale İdari Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Ancak, İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 160,00 TL Antalya Büyükşehir Belediye veznesine yatırılacaktır.
4- Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5-İhaleye Katılacak Gerçek veya tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
GERÇEK KİŞİLER
a) Noter onaylı imza beyannamesi ve İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Esnaf Odası veya Ticaret odasına kayıtlı oluğunda dair 2020 yılı içinde alınmış belge
c) Kanuni İkametgah Belgesi ile tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
ç) Katılımcıların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge
d) Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Vergi Levhası Fotokopisi veya İnternet Vergi Dairesi Çıktısı.)
e) Geçici teminatı yatırmak. ( Geçici teminat tahsil makbuzu)
f) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hal kayıt sistemine kayıtlı olup/olmadığına dair hal kayıt sisteminden alınmış belge. Kayıtlı olması halinde rüsum borcu olmadığını gösterir belge.
g)Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınmış belge.
TÜZEL KİŞİLER
a) Vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
b) Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin ticaret ve sanayi odasından, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
ç) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. ( Asıl Belge Olacaktır)
d) Ticaret Odası onaylı Ticaret Sicil Gazetesi.
e) Yönetim kurulu üyelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge ve yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
f) Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Vergi Levhası Fotokopisi veya İnternet Vergi Dairesi Çıktısı.)
g) Geçici teminatı yatırmak. ( Geçici teminat tahsil makbuzu)
h) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hal kayıt sistemine kayıtlı olup/olmadığına dair hal kayıt sisteminden alınmış belge. Kayıtlı olması halinde rüsum borcu olmadığını gösterir belge.
ı) Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınmış belge.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
(1) 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
(2) Antalya Büyükşehir Belediyesine kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunanlar ihaleye katılamaz.
(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hal kayıt sisteminde rüsum borcu tespit edilenler ihaleye katılamaz.
(4) İşyeri, adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz.
(5) Toptancı hallerinde kira sözleşmesi feshedilenler ve bunların imzaya yetkili ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklere, fesih veya iptale ilişkin Büyükşehir Belediye Encümeni kararını takip eden bir yıl içinde doğrudan veya dolaylı olarak yeniden kiralama yapılamaz.
(6) a)Beykent Toptancı Hal Şubesinde doğrudan veya dolaylı olarak bir işyeri sahibi veya kiracısı olanlar Beykent Halinde Bulunan Dükkanların ihalesine katılamaz.
b)Yeşilköy Toptancı Hal Şubesinde doğrudan veya dolaylı olarak bir işyeri sahibi veya kiracısı olanlar Yeşilköy Halinde Bulunan Dükkanların ihalesine katılamaz.
(7) 5957 sayılı Kanun ve 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinin (d) bendinde belirtilen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge bulunmaması halinde ihaleye katılamaz.
(8) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan "….. Aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir veya satılabilir…." maddesi gereği ihaleye katılacaklara birden fazla işyeri kiralanamaz.
(9) İhaleye katılamayacak olanların ihaleyi kazanmaları halinde ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşmesi bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

Teklifler iadeli taahütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi ihale saatinde hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhale ve sözleşmeye ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile sözleşme giderlerinin tamamı ihaleyi kazanan ve kiracı tarafından ödenir.
Ayrıntılı bilgi için ; Telefon : 0 (242 ) 338 01 01 Faks : 0 (242) 338 01 02 internet adresi : antalya.bel.tr E-Posta : antalyatoptancihal@antalya.bel.tr

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR