TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tepebaşı/Hoşnudiye'de restoran Belediye'den kiraya verilecektir

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091324
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : HOŞNUDİYE MAH. / CUMHURİYE
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SONHABER 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Hoşnudiye Mh. Şahin Cad. No:84 adresinde Hizmet Binasında bulunan Restoran işyerinin 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif usulü ile kiralanması işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1- İdarenin
a) Adı : Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir
c) Telefon ve faks numarası : 0 222 2114000 dahili 3157-320 88 88
d) Elektronik posta adresi (varsa) : emlak.istimlak@tepebasi.bel.tr
2- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Hoşnudiye Mh. Şahin Cad. No:84 adresinde Hizmet Binasında bulunan Restoran işyerinin 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif usulü ile kiralanması işidir.
3- İhalenin Yapılacağı yer : Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu
4- İhalenin Tarihi ve saati : 10/12/2019 Salı Günü Saat:10:30
5- İhalenin hangi usul ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile.
6- İşin Tahmin edilen Bedeli (aylık) : 15.000,00-TL+KDV (On Beş Bin Türk Lirası)’dır.
7- Geçici Teminat Miktarı : 16.200,00-TL (On Altı Bin İki Yüz Türk Lirası)’dır.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:00’a kadar 500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale doküman bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
9- İlk Yıl Kira bedeli sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir(1) ay içerisinde peşin tahsil edilecektir.
10- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenilen belgeler;
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,(varsa e-posta, irtibat için telefon numarası)
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,
e) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,
f) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin son bir ay içerisinde alınmış ilgili vergi dairesinden vergi borcu, ceza, idari para cezası vb. borcu bulunmadığına dair belge vermeleri,
g) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin son bir ay içerisinde alınmış ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu, ceza, idari para cezası vb. borcunun bulunmadığına dair belge vermeleri
h) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin son bir ay içerisinde alınmış Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri,
ı) ihaleye katılacak isteklilerin ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair taahhüt vermeleri.
i) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.
j) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.
k) İhaleye katılacak isteklilerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl süreyle Restoran olarak faaliyette bulunduğuna dair kayıtlı bulunduğu meslek odasından alınmış faaliyet belgesini vermeleri,
l) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR