BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Susurluk Otogarındaki iş yerleri kiraya verilecektir

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş hüküm ve tasarrufu altındaki Susurluk Otogardaki 1(bir) adet Büfe 1(bir)adet Lokanta, 1(bir) adet Çay Ocağı ,1(bir) adet Berber dükkan taşınmazların kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.'DEN
İHALE İLANI


Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ihale saati belirtilen, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş hüküm ve tasarrufu altındaki Susurluk Otogardaki 1(bir) adet Büfe 1(bir)adet Lokanta, 1(bir) adet Çay Ocağı ,1(bir) adet Berber dükkan taşınmazların kiralama işidir. Taşınmaz ile 120 (Yüz yirmi) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.


1)İdarenin

  1. Adı: Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş

  2. Adres: Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No:12/B 250-241 KARESİ/ BALIKESİR

  3. Telefon ve Fax numarası:


2) İhale Adı
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş hüküm ve tasarrufu altındaki Susurluk Otogardaki 1(bir) adet büfe ,1(bir)adet Lokanta, 1(bir) adet çay ocağı ve 1(bir) adet berber dükkan taşınmazların kiralama işidir.


3) İhale Konusu
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş hüküm ve tasarrufu altındaki Orta Mahallesi, Ertan ve Sertan Soylu Caddesi ve Orta Mahallesi, 111 Sokak adresinde bulunan Susurluk Otogardaki,

1) Orta Mah. Ertan ve Sertan Soylu Cad. 8/A no’lu 49 m2 taşınmaz Büfe olarak,

2) Orta Mah.111. Sok. 3/E no’lu taşınmaz ile Orta Mah. Ertan ve Sertan Soylu Cad 8/F no’lu toplamda 100 m2 taşınmazların birlikte Lokanta olarak,

3) Orta Mah.111 Sok. 3/D no’lu 22 m2 taşınmaz Çay Ocağı olarak,

4) Orta Mah.111 Sok. 3/B no’lu 10 m2 taşınmaz Berber olarak,
Yukarıda belirtilen taşınmazların kiralama işidir.
Taşınmaz ile 120 (Yüz yirmi) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

4) İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş
b) Tarihi ve Saati: 11.08.2020 SALI günü saat :15.00’de 8/A no’lu Büfe, saat:15:30 ‘da 3/D no’lu Çay Ocağı saat :16.00’da 8/F-3/E no’lu birlikte Lokanta , saat :16.30’de 3/B no’lu Berber dükkanının ihalesi gerçekleşecektir.
5) Muhammen Bedel:
1) 1 (Bir) adet Lokanta muhammen bedeli aylık 1.750,00TL, KDV hariç, yıllık 21.000,00 TL KDV hariç, 10 yıllık kira bedeli KDV hariç 210.000,00 TL (iki yüz on bin TL) dir.3(üç) aylık kira bedeli peşin alınacaktır.
2) 1 (Bir) adet Berber dükkanın muhammen bedeli aylık 750,00 TL KDV hariç, yıllık 9.000,00 TL KDV hariç, 10 yıllık kira bedeli KDV hariç 90.000,00 TL (Doksan bin TL)dir.
3) 1 (Bir) adet büfenin muhammen bedeli aylık 1.250,00TL, KDV hariç, yıllık 15.000,00 TL KDV hariç, 10 yıllık kira bedeli KDV hariç 150.000,00 TL(Yüz elli bin TL) dir. 3(üç)aylık kira bedeli peşin alınacaktır.
4) 1 (Bir) adet Çay ocağı muhammen bedeli aylık 1.250,00TL, KDV hariç, yıllık 15.000,00 TL KDV hariç, 10 yıllık kira bedeli KDV hariç 150.000,00 TL(Yüz elli bin TL) dir. 3 (üç)aylık kira bedeli peşin alınacaktır.

6)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 6. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1. Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
k) Taşınmazda yapılacak faaliyet ile ilgili oda kayıt belgesi,


7) İhale dökümanı Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No:12/B 250-241 Karesi/ BALIKESİR
adresinde bulunan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş‘den 100,00 TL bedel karşılığında alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8) Başvuru Dosyaları 10/08/2020 PAZARTESİ Günü saat 17:00 kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No:12/B 250-241 Karesi BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (İDARİ İŞLERE ) ‘re teslim edilebileceği gibi ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla başvuru dosyasına 2886 sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini eklemek kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR