SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat yerleşkesinde bulunan taşınmazlar kiraya verilecektir

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet muhtelif taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2020 09:35
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rektörlük (merkez) binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


1- Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerince kiraya verilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.

3- İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 150,00 TL bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.

4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olduğuna dair belge
4.2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı
4.3- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.
4.4- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
4.5- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
4.6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.7- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.8- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslı idarece görülerek onaylanmış olan suretini veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.9-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)
4.10-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.
4.11- İhale tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
4.12- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

6-İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.

7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİNDE KİRALANACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Sıra No Kapı No Yüz Ölçümü (m²) Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati
1 B02/B03/
B04/B05
283,40 Market 278.820,00 8.364,60 02.07.2020 16:30 03.07.2020 09:35
2 B07/B12 63,75 Çay - Simit 98.110,00 2.943,30 02.07.2020 16:30 03.07.2020 09:40
3 B08 13,75 Kırtasiye- Fotokopi 24.250,00 727,50 02.07.2020 16:30 03.07.2020 09:45
4 B10/B11 27,50 Bijüteri 41.970,00 1.259,10 02.07.2020 16:30 03.07.2020 09:50
5 B13 13,75 Kırtasiye - Fotokopi 24.250,00 727,50 02.07.2020 16:30 03.07.2020 09:55
6 B14 13,75 Ayakkabı/Çanta Satış ve Tamiri 11.990,00 359,70 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:00
7 Z01 22,40 Cafe- Bistro 45.980,00 1.379,40 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:05
8 Z04 49,00 Fast - Food 133.480,00 4.004,40 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:10
9 Z05 51,00 Fast - Food 111.980,00 3.359,40 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:15
10 Z08 46,60 Cafe- Bistro 185.570,00 5.567,10 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:20
11 Z09 53,50 Fast - Food 153.100,00 4.593,00 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:25
12 Z10 51,60 İletişim 45.390,00 1.361,70 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:30
13 Z11 53,50 Fast - Food 115.320,00 3.459,60 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:35
14 Z12 46,60 Cafe- Bistro 156.470,00 4.694,10 02.07.2020 16:30 03.07.2020 10:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR