ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehitkamil Belediyesine ait lokanta 3 yıl süreli kiraya verilecektir

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153209
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Semt-Mahalle : YAPRAK MAH. / ÇIKSORUT
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZİANTEP DOĞUŞ 30.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaprak Mah. Derekenarı sok. 464 ada 74 Parsel de kayıtlı bulunan No:20 adresindeki taşınmazın lokanta olarak kullanılmak üzere
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
08.04.2020 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Şehitkâmil Belediyesine ait, Yaprak Mah. Derekenarı sok. 464 ada 74 Parsel de kayıtlı bulunan No:20 adresindeki taşınmazın lokanta olarak kullanılmak üzere Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

KİRALANAN YER Muhammen Bedeli
(Aylık-KDV Hariç)
Geçici Teminat (%3) KİRA SÜRESİ ÖDEME
Yaprak Mah. Derekenarı sok. 464 ada 74 Parsel de kayıtlı bulunan No:20 adresindeki taşınmazın lokanta olarak kullanılmak üzere 5.000,00TL 5.400,00TL 3 Yıl YILLIK PEŞİN

Taşınmaz 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, sözleşme bu bedel üzerinden 3 (üç) yıl olarak yapılacaktır. İkinci ve daha sonraki yıllara ait kira bedelleri Maliye Bakanlığınca o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında, arttırılarak uygulanacaktır.

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhale 08/04/2020 Çarşamba günü saat:15.00 da Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 08/04/2020 Çarşamba günü saat: 12.00’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- Şartname bedeli 100,00 TL’dir.
5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h)Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan ve devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair sabıka kaydı
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h)Tüzel kişiliği oluşturan ortaklar ile şirketi temsile yetkili kişilerin ayrı ayrı olmak üzere;
Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan ve devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair sabıka kaydı
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç,tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR