İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Satış alanı kiraya verilecektir

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Eski Esnaf Hastanesi Binası 2. Kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LOGOLU ÖZEL TASARIMLI ÜRÜNLER SATIŞ ALANI KİRALAMA İHALESİ İLANI

Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Logolu Özel Tasarımlı Ürünler Satış alanı kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü’ ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN;
a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Eski Esnaf Hastanesi Binası 2. Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL
b) Telefon ve fax: 0212 440 00 00 Fax 0212 440 00 32
c) Elektronik posta adresi: maliisler@istanbul.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN
►Adı: İstanbul Üniversitesi logolu özel tasarımlı ürünler satış alanı kiralama işi
► Niteliği / Nev’i: Üniversite alanı
► Lisans Bedeli: 1.200,00-TL
► Alanı: m² 66.7
► Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Yerleşkesi
► Süresi: 1 (bir) Yıl
►Tahmini Bedeli: Aylık/Yıllık: 2.000,00-TL + KDV-24.000,00 TL + KDV
► Geçici Teminat Bedeli: 720,00-TL

3- İHALENİN
►Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Eski Esnaf Hastanesi Binası 2. Kat)
► Tarih ve saati : 20/06/2019 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Teklif zarfı ile birlikte sunmaları gerekir.

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi
 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 1. Vekâleten ihaleye katılım halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 4. Kesin ve Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.
 5. Tedavüldeki Türk parası ise; İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T.Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına vergi kimlik numarası/ TC kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen geçici teminat dekontu/makbuzu

Diğer şartlarda ise; Kesin veya Geçici teminatı; (Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal Bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

 1. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından şartname bedeli yatırıldığına dair alındı dekontu/ makbuzu
 2. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere ihaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
 3. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi borcu yoktur belgesi,
 4. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun bulunmadığına dair SGK borcu yoktur belgesi,
 5. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge
 6. Teklif vermeye yetkili tarafından imzalı Teklif Mektubu
 7. Posta ile yapılacak müracaatlarda; Teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 8. Her sayfası imzalı ihale konusu işe ait kira sözleşmesi ve şartnamesi.
 9. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge
 10. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR