ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Atatürk Mah.de 50 m² dükkan belediyeden satılıktır

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Brüt

(m²)

Mevcut Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağımsız Bölüm No


Şanlıurfa


Atatürk


35


22


Z-05


50,00


Dükkan


125.00,00


3.750,00


16.04.2020


11:00


2- İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 16/04/2020 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
e) Noter tasdikli imza sirkülerini,
f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
j)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 16/04/2020 Perşembe saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 313 1607 Dahili 17 08 Faks : 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr
e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com 0542 287 72 62

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR