HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Samandağ Devlet Hastanesindeki Kantin Kafeterya yeri kiraya verilecektir

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ekinci  Mh. SSK Hastanesi  Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No:9  4. Kat 31001 ANTAKYA/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. HATAY VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü


Müdürlüğümüze bağlı Samandağ Devlet Hastanesine ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 24 Ay süreli kantin/kafeterya olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.


KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


İHALENİN ADI
Sağlık
Tesisinin
Adı
Belde/Köy
Mahalle
Pafta No Ada No Parsel No Hazine Payı 1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİH VE SAATİ
Samandağ
Devlet Hastanesi
Kantin-
Kafeterya Yeri
Kiralama İşi
İhalesi
Samandağ
Devlet
Hastanesi
Atatürk
Mah.
89-10 - 9994 120m2 TAM 120.000,00 TL 12.000,00 TL
%10
04.02.2020
Salı
Günü Saat
Saat 10:00


Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi Ekinci Mh. SSK Hastanesi Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No:9 4. Kat 31001 ANTAKYA/HATAY. adresindeki Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Amik Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Samandağ Devlet Hastanesine ait kantin-kafeterya ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge varsa telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini bildirir belge

 2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği

 3. Tüzel kişiler için Vergi kimlik numarası bildirir belge

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Bu ihaleye ait en az 12.000,00 TL (Onikibin Türklirası) tutarında geçici teminat verilmesi zorunludur. Teminatın nakit yatırılmak istenilmesi halinde Kurumumuzda vezne bulunmadığından dolayı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası İban TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09 no'lu hesaba yatırmaları ve dekontunu teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubu süresiz olmalıdır.

 2. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenlerin imza sirküleri

 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesini,

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

 1. İstekliler; İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektupları, diğer belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Postada meydana gelen gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

 2. İhale, muhammen bedel üzerinden açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

 3. Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 4. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 5. İhale dokümanı, hatay.ism.saglik.gov.tr adresinden görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığında kurumumuzda vezne olmadığından dolayı yukarıda belirtilen Banka Hesabına yatırılması ve dekontunun idareye sunulması halinde Hatay İli Sağlık Müdürlüğü Ekinci Mh. SSK Hastanesi Caddesi (Eski SSK Hastanesi) No:9 4. Kat 31001 Antakya/HATAY /Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

 6. İşe başlama tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip 45 (Kırk beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 7. Diğer hususlar:

 1. İlanda yer almayan hususlar için Kafeterya ve Büfe Kira Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

 2. İstekliler yukarıda belirtilen tüm belgeleri ihale tarih ve saatinden önce İdaremize kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli bir şekilde sunacaklardır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR