PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Pursaklar Belediyesi'ne ait büfe ve lokal ihaleyle kiraya verilecektir

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128201
Şehir : Ankara / Pursaklar
Semt-Mahalle : TEVFİK İLERİ MAH. / PURSAKLAR
: 58
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜÇLÜ ANADOLU 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 (95076 ada 1 parsel) adresindeki Pursaklar Belediye Binası önünde yer alan park alanı içerisinde 58,08 m²’lik büfe yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 02.12.2019 tarih ve 268 sayılı Meclis Kararı istinaden 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankara
c) Telefon numarası : 444 9 709
ç) Elektronik posta adresi : sinankuplay@pursaklar.bel.tr.
d) İlgili personel : Sinan KUPLAY - Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU
1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
2.1. İhalenin konusu;


Sıra No
Mahallesi
Kullanım Amacı

Kiraya Verilecek Alan (m²)

Vasfı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi -Saatti

İhale Usulü
1 Tevfik İleri
Büfe
58,08 Ticari Aktivite 102.000,00 TL + %18 K.D.V. 3.060,00 TL 20.02.2020 10:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
2 Merkez Lokal 117,00 Ticari Aktivite 90.000,00 TL + %18 K.D.V. 2.700,00 TL 20.02.2020 11:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi


Ankara İli Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 (95076 ada 1 parsel) adresindeki Pursaklar Belediye Binası önünde yer alan park alanı içerisinde 58,08 m²’lik büfe yeri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 02.12.2019 tarih ve 268 sayılı Meclis Kararı istinaden 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.

-Ankara İli Pursaklar İlçesi Alâeddin Keykubat Sokak 95278 ada 1 parselde yer alan Şehit Salim Akgül Sosyal Tesislerindeki toplam 117,00 m² büyüklüğündeki 1 no.lu lokalin - ticari aktivite yeri (satış büro, çay bahçesi, kafeterya, düğün salonu vb.) yeri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 10.10.2014 tarih ve 159 sayılı Meclis Kararı istinaden 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL + %18 K.D.V.(her bir ihale için bedel)’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR