TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman işletme müdürlüğüne ait mesire alanlarının kiraya verilme ihalesi

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2016 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

A ve C TİPİ MESİRE YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü Tonya İlçesi Kalınçam Mevkiinde bulunan Fol deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması ve Şalpazarı İlçesi Sinlice Mahallesi Göllüalan Mevkiinde bulunan Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması 2886 Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum/TRABZON

b)Telefon-Faks : 0 462 2302178 - 0 462 2302189

c)Elektronik Posta Adresi : trabzonisl@ogm.gov.tr (gokmengenc@ogm.gov.tr)

2- Kiraya verilecek Taşınmazların

A) Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

İli: : Trabzon

İlçesi : Tonya

Mevkii : Kalınçam

Yüzölçümü : 4,0 hektar

Cinsi : A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

Niteliği : Devlet Ormanı üzerinde, şartnamede koordinatları haritadaki sınırlar dahilinde kalan saha.

B) Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

İli: : Trabzon

İlçesi : Şalpazarı

Mahallesi : Sinlice Mahallesi

Mevkii : Göllüalan

Yüzölçümü : 1,12 hektar

Cinsi : C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

Niteliği : Devlet Ormanı üzerinde, şartnamede koordinatları haritadaki sınırlar dahilinde kalan saha.

2-İhalelerin

1) Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

a)Yapılacağı Yer : Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

b)Tarihi ve Saati : 25.11.2016 Cuma günü Saat: 10:00

2) Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

a)Yapılacağı Yer : Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

b)Tarihi ve Saati : 25.11.2016 Cuma günü Saat: 14:00

3-Kiraya verilecek Taşınmazların

A) Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

a)Yıllık Muhammen Bedeli (İhale Bedeli) : 12.000,00 ( Onikibin) TL

b)Geçici Teminat Miktarı(% 3) : 360,00 ( Üçyüzatmış) TL

c)Süresi : 29 (Yirmidokuz) yıl

B) Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması

a)Yıllık Muhammen Bedeli (İhale Bedeli) : 1000,00 (Bin) TL

b)Geçici Teminat Miktarı(% 3) : 30,00 (otuz ) TL

c)Süresi : 29 (yirmidokuz ) yıl

4-Yukarıda yazılı bulunan ,

A) Tonya Orman İşletme Şefliği hudutları içinde kalan Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin tüm vergiler ve giderler ile İlk yıl için kira bedelinin ¼ ‘ü sözleşmenin düzenlenmesinden önce, 3/4'ü aynı yıl içinde olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiralama Yöntemi ile ihalesi yapılarak yukarıda belirtilen muhammen bedeller bir yıl olup, 29 (Yirmidokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir.

B) Şalpazarı Orman İşletme Şefliği hudutları içinde kalan Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin tüm vergiler ve giderler ile İlk yıl için kira bedelinin ¼ ‘ü sözleşmenin düzenlenmesinden önce, 3/4'ü aynı yıl içinde olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiralama Yöntemi ile ihalesi yapılarak yukarıda belirtilen muhammen bedeller bir yıl olup, 29 (Yirmidokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir.

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.

I- İhaleye katılabilmek için yeterlik komisyonunca istenen belgeler:

1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek. İrtibat için telefon numarasını bildirmek.

4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.

5- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

8- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

9- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

10- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

12- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeleri Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması için 25/11/2016 Cuma günü saat: 10:00’a kadar ; Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması 25/11/2016 Cuma günü saat 14:00’a kadar Orman İşletme Müdürlüğü Devlet Sahil Yolu Uzunkum Trabzon adresine teslim etmek zorundadırlar.

II-İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması için 25/11/2016 Cuma günü saat: 10:00’a kadar ; Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması 25/11/2016 Cuma günü saat 14:00’a kadar Orman İşletme Müdürlüğü Devlet Sahil Yolu Uzunkum Trabzon adresindeki ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir. Postayla yapılan başvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemeyecektir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a-İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),

b-Noter tasdikli imza sirküleri,

c-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

Fol Deresi A Tipi Mesire Yerinin Kiralanması için idare adına alınmış 360,00.-TL (üçyüzatmış Türk Lirası) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.

Göllüalan C Tipi Mesire Yerinin Kiralanması için idare adına alınmış 30 TL. (otuz) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.

6)İhale dokümanın satın alındığına dair belge . Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü İhale Bürosundan bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten satın alabilirler. İhaleye katılacak olanların, ihale dokümanı bedelini Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırması zorunludur.

7-istekliler tekliflerini ,’’tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli’’ üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin un yükseğidir.

8- Kiralamaya ait her türlü vergi, Resim, Harç, Sözleşme , KDV vb. giderler alıcıya aittir.

9- Komisyon Başkanlığına verilen teklifler ,herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

10- Diğer hususlar sözleşme ve şartnamesindeki gibidir.

11- Sunulacak belgelerin aslı yada noter onaylı olması gerekmektedir.

12- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR