ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Onikişubat Belediyesine ait 167 m² işyeri satılacaktır

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Üngüt Mahallesi 9393 ada 2 nolu parselde kayıtlı zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı 1.716,81 m2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan 167/811 arsa paylı Brüt 167,00 m2 Net 147,00 m2 yüzölçümlü iş yeri 10/06/2020 tarihli ve 2020/396 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.
 2. İhale 08 TEMMUZ 2020 Çarşamba günü saat 14:00 'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği 17. Maddesi gereğince “Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla” yapılacaktır.
 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 1.496.250,00 TL (Bir milyon dört yüz doksan altı bin iki yüz elli TL), Geçici Teminat Bedeli 45.000,00 TL (Kırk beş bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
 4. Söz konusu parsel imar planında Kitle Nizam 2 Kat (K2) yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde Onikişubat Belediyesine ait 167/811 arsa paylı Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Numaralı bir adet Brüt 167,00 m2 - Net 147,00 m2 yüzölçümlü iş yeri bulunmaktadır.
 5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 ,Karar pulu binde 5,68 , gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir
 6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
 7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 08/07/2020 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
 • 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR