ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ödemiş’te tekel ve sandviç büfesi kiraya verilecektir

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00974715
Şehir : İzmir / Ödemiş
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / ÖDEMİŞ
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

ÖDEMİŞ KENT 05.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÖDEMİŞ KENT 08.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Atatürk Mah. Enstitü Cad. No:4/H 1 adresinde kayıtlı bulunan yaklaşık 20 m² lik taşınmaz- Tekel ve Sandviç büfesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT, ATATÜRK MAH. ENSTİTÜ CAD. NO:4/H 1 ADRESİNDE KAYITLI BULUNAN YAKLAŞIK 20 M2LİK TAŞINMAZIN TEKEL VE SANDVİÇ BÜFESİ OLARAK (1) YIL MÜDDETLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANIDIR

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mah. Enstitü Cad. No:4/H 1 adresinde kayıtlı bulunan yaklaşık 20 m2lik taşınmaz Tekel ve Sandviç büfesi olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
 1. İhalesi 24.04.2019 Çarşamba günü saat 14:30’da Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 1. Söz konusu Mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mah. Enstitü Cad. No:4/H 1 adresinde kayıtlı bulunan yaklaşık 20 m2lik taşınmazın Tekel ve Sandviç büfesi olarak tahmini (1) yıllık kira bedeli 25.000,00(Yirmibeşbin) TL’dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 750,00 (Yediyüzelli) TL’dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan isteklilerden, teminat haricinde muhammen bedelinin (%10)’u 2.500,00(İkibinbeşyüz) TL güvence bedeli alınacaktır.
 1. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.
 1. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100,00(Yüz)TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
 1. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 24.04.2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. İmza Sirküsü (Noter tasdikli)
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 8. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 9. Şartname Alındı Makbuzu,
 10. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 11. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
 12. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İmza Sirküsü (Noter tasdikli)
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu
 13. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 1. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
 2. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR