SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nikah salonu fotoğraf ve video çekim standı kiraya verilecektir

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Döşeme mahallesi 60001 sokakta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisindeki 2 m2 yüzölçümlü standın ''Nikah salonu fotoğraf ve video çekim standı''
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 – Döşeme mahallesi 60001 sokakta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisindeki 2 m2 yüzölçümlü standın ''Nikah salonu fotoğraf ve video çekim standı'' olarak kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 1( bir ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

2 –- İhale 29/01/2020 günü saat 15:00’ de Seyhan İlçe Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – İşin tahmin edilen 1 yıllık olarak bedeli 15.000,00-TL +KDV dir.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılım olacak ise 100-TL makbuz karşılığı aynı yerden temin edilecektir.

5- İsteklilerin ihaleye katılması için ,
5.1. Kanuni ikametgahı olması .
5.2. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.
5.3. İmza sirkülerini vermesi .
5.3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
5.3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
5.3.3. Sabıka kaydı aslı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]
5.3.4. Belediyemize borcu olmadığına dair belge

6 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 29/01/2020 günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
6.1. Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf,
6.2. Ticaret /veya Sanayi Odası belgesi,
6.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
6.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6.5. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış, 450,00-TL. tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 –Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9– İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR